Има три групи на рейтинги: Играчи, Кланове, Турнири.

Играчи#

Общ рейтинг#

В основния рейтинг се брои стойността на всичките Ви постройки и войски в злато по среднопазарен курс.
Прибавя се стойността на градовете, мините и рудниците в златен еквивалент (Виж таблицата по-долу).
А също стойността на всички ресурси, с които разполагате, в златен еквивалент.
Ресурсите, намиращи се в Склада на клана, не влизат в сметката на Рейтинга, докато не влязат в банката при играчите.

Средният курс на всеки ресурс може да се изчисли, като се изхожда от минималната и максималната допустима граница на стойността на ресурса в злато, която можете да предложите на пазара.

НАПРИМЕР: Цената на зърното е от 8 до 20, тоест средно = (8+20)/2 = 14

Стойност в злато:
Град - 1000000
Мина - 2000000
Рудник - 3000000
Солено езеро— 0

Мощ на Армията#

Мощта на Армията е съвкупната стойност на всичките Ви войски в злато по средния курс.
Средният курс на всеки ресурс може да се изчисли, като се изхожда от минималната и максималната допустима граница на стойността на ресурса в злато, която можете да предложите на пазара.
НАПРИМЕР: Цената на зърното е от 8 до 20, тоест средно = (8+20)/2 = 14

ПРИМЕР за изчисляване на стойността на войските:
лечител от трето ниво носи нарастване на рейтинга: 50+400*14+60*21=6910
лечител от второ ниво носи нарастване на рейтинга: 35+300*14+45*21=5180
Разлика 1730

воин от трето ниво носи: 10+12*14+15*21=493
носач от трето ниво носи: 5+6*14+1*21=110

Цената на един лечител е равна на цената на 14 воини или 62 носачи

Лоялност на фракцията#

Стойност на убитите войски от вражеските фракции в златен еквивалент.
Рейтинг се начислява само на атакуващите войски (както инициатори, така и включили се).
По-подробно виж в статия Фракции.

Рейтинг на героите #

Сума на опит на всички герои на играча.

Унищожаване на чудовища в руините#

Стойността на убитите в руини чудовища в златен еквивалент.

Кланове#

Общ рейтинг на клановете#

Сума от общите рейтинги на членовете на клана.

Мощ на клановете#

Сума от рейтингите на Мощта на Армията на членовете на клана.

Лоялност на фракцията#

Сума от рейтингите на Лоялността на фракцията на членовете на клана.

Рейтинг на героите#

Сума от рейтингите на героите на членовете на клана.

Унищожаване на чудовища в руините#

Сума от рейтингите на Унищожаване на чудовища в руините на членовете на клана.

Турнири#


В турнирен рейтинг влиза брой комплекти от знамена, събрани от играча по време на участието му в Турнирите.