Във всички миньорски сървъри, във всеки девет кралства се появи един кланов замък. Замък без собственика защитава особената раса — "Чудовищата на клановия замък".
Ефектите, които работят в боя срещу расата Чудовища, няма да работят в боя срещу Чудовища на клановия замък.

За да превземете клановия замък трябва да изучите предварително науката Кланови Замъци. Тази наука се изучава съвместно от съклановците – всеки участник на клана може да насочи своите учени към изучаване на науката.
ВНИМАВАЙТЕ: При прехвърлянето на единици на наука, с една наука на наука "Кланови замъци" взимайте под внимание, че прехвърлянето обратно не е възможно.

Замъкът ще стане собственост на клана, ако го отнемете от чудовищата. Също така е възможно да отвоювате превзетите кланови замъци от други кланове.
Кланът може да притежава до 5 замъка, в зависимост от нивото на науката. Клановият замък след превземането от играчите ще се появи в списъка на клановите владения. Списък на клановите владения замества списък на владения на играч, когато играч влиза в някакъв замък от клана си.

В клановите замъци могат да се строят недостъпни по-рано сгради, като Арена и Вътрешна порта. В селищата на клановия замък не може да се гради.
Войските, подготвени в клановия замък, могат да се използват само за защита на замъка. Стойността на тренировките на войска в замъците е по-висока, отколкото в градове.


Централна_сграда#


Централна сграда на клановия замък всеки час дава на клана точки война и мир, с помощта на които кланът може да купува Щандартите на клана, които дават предимства на всички играчи в клана.
Ниво
Жилищни места Прираст на
населението
Капацитет за
ресурси
Добив на час
Дава точки
Мирни/военни
1 0 0 1 000 10 1 000 000 10 000 1
2 600 000 2 000 000 800 000 0 0 1 500 14 1 500 000 20 000 2
3 1 200 000 4 000 000 1 600 000 0 0 2 000 18 2 000 000 30 000 3
4 2 400 000 8 000 000 3 200 000 0 0 2 500 22 2 500 000 40 000 4
5 4 800 000 16 000 000 6 400 000 0 0 3 000 26 3 000 000 50 000 5

Щандартите могат да бъдат отнети с мисия "Грабеж" от други кланове. Част от щандарти може да премине към победителя в момента на превземане на клановия замък.

В Централната сграда на замъка има раздел «Залата на славата»
В раздела има 10 слота с неактивирани щандарти, 5 мирни и 5 военни.

Изцяло съществува 20 щандарти: 10 мирни щандарти и 10 военни.
При генерирането на клановия замък се избира случайно 5 мирни и 5 военни щандарти.
Мирните щандарти позволяват: да имаш бонуси за здравето на войска, да увеличиш шанса за намирането на магическите предмети, да увеличиш максималната защита, да увеличиш ефективността на вътрешна порта, да увеличиш скоростта на проучватели, търговци, да увеличиш скоростта проучване в лабораториите на алхимиците, да увеличиш ефективността на Арена и т.н.
Военните щандарти позволяват: да увеличиш атаката на магьосници, да поръчаш автоматично произвеждане на войски, да увеличиш ефективността на укрепления, магически кули, кули, да увеличиш скоростта на тренировка на армия и т.н.

"Ковчежник" може да купува мирните щандарти за мирни точки, а "Военен министър" може да купува военни щандарти за военни точки. За купуване кликнете върху неактивирания щандартен слот. Щандарт, който е купен става оцветен.
За продължаване на валидността на щандарта кликнете върху него.

Цената на мирните щандарти изразена само в мирни точки. Цената на военните щандарти изразена само в военни точки.

Съществуват щандартите от два типа: тези, които действат върху клановите замъци, или тези, които действат върху всеки играч от клана.
Ефектите от едни и същите щандарти от различните замъци се сумира. Ако сумирането не дава нищо, тогава действа един от тях.

Щандарт няма ниво.

В Централната сграда има диалог пожертва на ресурси, население и ЧП от съклановци в банка на владението. «Ковчежник» също може да жертва от склада или от резервата на клана. Не може да се жертва в клановия замък преди 2 часа до обсада на града, откъдето се прехвърлят ресурсите.
ЧП в банка на клановия замък е общ за всички кланови замъци. При загубата на последния клановия замък банк с ЧП става недостъпен, ама не нулира. ЧП отново стават достъпни след превземането на новия клановия замък.

Арена#


Арена е предназначена за подготовка на героите на всички играчи в клана и всеки час дава на всеки от героите определено количество опит, в зависимост от нивото на сградата.
Ниво
Опит/час
1 2 000 000 1 000 000 1 000 000 250 000 0 20
2 2 600 000 1 300 000 1 300 000 325 000 0 30
3 2 850 000 1 700 000 1 700 000 425 000 0 40
4 4 400 000 2 200 000 2 200 000 550 000 0 50
5 5 700 000 2 850 000 2 850 000 700 000 0 60
6 7 400 000 3 700 000 3 700 000 900 000 1 000 80
7 9 500 000 4 800 000 4 800 000 1 200 000 2 000 100

Вътрешна_порта#


Вътрешна порта защитава замъка срещу превземане от страна на играчите на вражеския клан. Замъкът не може да бъде превзет и войските на противника не могат да влезнат в боя с войските на защитниците на замъка докато Вътрешната порта не бъде разрушена.


Ниво
ПрочносттаПоглъща от атака
1 500 000 750 000 1 500 000 150 000 0 2 000 000 100 000
2 650 000 975 000 1 950 000 325 000 0 3 000 000 200 000
3 850 000 1 250 000 2 500 000 425 000 0 4 000 000 300 000
4 1 100 000 1 650 000 3 300 000 550 000 0 5 000 000 400 000
5 1 425 000 2 150 000 4 300 000 725 000 0 6 000 000 500 000
6 1 850 000 2 800 000 5 500 000 925 000 250 8 000 000 650 000
7 2 425 000 3 625 000 7 250 000 1 200 000 500 10 000 000 800 000

Вътрешната порта участва в боя, дори ако е частично разрушена.
Битката с Вътрешната порта идва по следният начин: отначало протича рунд с укрепления, след това рунд с Вътрешната порта, без войските на защитаващ се, но с обикновените кули и магическите кули с атака.
Вътрешната порта не атакува противника, но взема цялата му атака срещу себе си. Вътрешната порта поглъща 100000 атака в първия рунд.
Рундове с Вътрешната порта се свършват, когато прочността на портата е = 0.
Руднове обикновено са 20.
Ако Вътрешната порта е разрушена след 17-я рунд, тогава от 18-я рунд в боя встъпват войски на защитаващ се. Ако Вътрешната порта е разрушена, тогава изчезва от владение.


Сгради#Работилница#


Работилницата е сграда от специален тип, в която може да се поръча катапулта и да се посочи координати за инсталирането на готова катапулта. В Работилницата може да има само една катапулта във всеки момент на време.

Ниво
1 5 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000

В Кланов замък може да има само 1 сграда от този тип.


Атака на клановия замък

Не може да се атакува клановия замък с никаква мисия, ако атакувания има по-малко замъци, отколкото атакуващия.

В съвмесна атака, отправена за превземането на замъка, могат да участват не само съклановци, но и съюзници. В случая на успешна мисия замък се полага на инициатора на атаката. За присъединяването към атака не е задължително да има изучена наука "Кланови замъци" до необходимото ниво.

В клановия замък не работи убежище, обаче може да бъде изградено допълнително защитно съоръжение Вътрешна порта.
В атака срещу клановия замък могат да тръгнат заедно 3 играчи. В помощ на клановия замък могат да станат 3 играчи.

Клан, който се регистрира изгубва всички кланови замъци. Той не може да превземе клановия замък, дори ако има изучена наука.

В клановия замък може да се разрушават всички сгради, освен централна.
Замък може да се превземе, ако във владение няма защитните сгради. В момента на превземането на клановия замък случайни 50% от купени щандарти от Залата на Славата се унищожават.
Всички сгради в замъка при превземането се повреждават аналогично като при превземането на Рудника.
Ресурсите при превземането изгоряват аналогично като при превземането на Рудника.
ЧП не изгоряват и остават се в банка на Клановия Замък от този клан, на който по-рано принадлежава Замък.
При превземането изгоряват 50% военни и мирни точки. Ефект Грижлив захват не влияе върху щандарти.

Върху фракционен рейтинг и отстъпничество не влияе атака на клановия замък, т.к. неговата раса — "чудовищата на клановия замък".