За да може даден герой да бъде нает в Таверната, трябва:#

 • да се изучи науката Управляване на героите
 • да се построи сградата Таверна
 • играчът да притежава званието Капитан
 • във владение под обсада не може да се наема герой.

Ако даден играч е имал герой и е стигнал до звание по-ниско от Капитан, тогава героят няма да се подчинява на играча, докато играчът не стане Капитан. При това героят се държи като слисан.

За да видите характеристиките на героя, неговите артефакти и свитъци, неговите навици и заклинания, трябва да кликнете върху портрета на героя.

Играчът може да има максимум 7 героя:

 • 5 героя могат да бъдат получени благодарение на науката Управяването на героите ( всяко ниво на науката увеличава броя на наличните герои, общият максимален брой герои = 5)
 • 1 герой може да бъде получен благодарение на науката Герой пълководец ( цялата наука дава +1 един герой)
 • + 1 герой може да даде специален набор от артефакти.

Всеки герой от женски или мъжки пол има: #

 • случайно име от списъка с имена (След като наемете героя, можете да промените името му),
 • клас и специалност
 • известно количество мана,
 • известно количество опит,
 • ниво.

Маната е необходима за отправяне на заклинания. След време тя се възстановява. Също така може да се попълва от бутилките с мана.
#

Маната не се възстановява при слисан герой, при герой в скривалище и на мисия.

Нивото зависи от опита - нараства.#

Нивото се лимитира от дадена наука.
След като стигне до максималното си ниво, опитът престава да нараства.

Героят получава опит от убитите противникови войски. Опитът на героя зависи от стойността на убити по време на боя вражески юнити. Броят на убитите се пресмята след рунда на възкръсване.

Как да пресмятаме опит:

От войски#

За спечелилия по време на атака опит в миньорския сървър= Цената на убитата вражеска армия в злато * 0.0002
За спечелилия по време на атака опит в бойния сървър = Цената на убитата вражеска армия в злато * 0.0005

В миньорския сървър и в бойния сървър:

За спечелилия при защита опит = Цената на убитата вражеска армия в злато * 0.00005

За изгубилия по време на атака опит = Цената на убитата вражеска армия в злато * 0.000005
За изгубилия при защита опит = Цената на убитата вражеска армия в злато * 0.000003


ПРИМЕР:
В бойния сървър Играчът 1 в атака уби 10 000 наемници от 1 ниво на Играча 2 (цената на 1 наемник е 75 жълтици).
Опитът на Играча 1 е 75 * 10 000 * 0.0005= 375

От чудовища#

За унищожаване на нововъзникналата руина играч получава такъв приблизителен опит:

Ниво на руинаМиньорски сървърБоен сървърВойна на Фракциите
1 4 ед. опит 2 ед. опит 2 ед. опит
2 16 ед. опит 8 ед. опит 8 ед. опит
3 30 ед. опит 15 ед. опит 15 ед. опит
4 40 ед. опит 20 ед. опит 20 ед. опит
5 50 ед. опит 25 ед. опит 25 ед. опит
6 140 ед. опит 70 ед. опит 70 ед. опит
7 190-200 ед. опит95-100 ед. опит -

Ако в руини ще порасне броят на чудовищата, тогава и опитът ще порасне пропорционално на увеличен брой на чудовищата.

От чудовища на кланови замъци#


В миньорския сървър:
За спечелилия по време на атака срещу чудовища от кланов замък опит на героя = Цената на убитите чудовища в злато * 0.0002*0.005
За изгубилия по време на атака срещу чудовища от кланов замък опит на героя = Цената на убитите чудовища в злато * 0.000005*0.005


В икономическия сървър:
За спечелилия по време на атака срещу чудовища от кланов замък опит на героя = Цената на убитите чудовища в злато * 0.0005 * 0.001
За изгубилия по време на атака срещу чудовища от кланов замък опит на героя = Цената на убитите чудовища в злато * 0.00005 * 0.001

Помнете че цената на чудовища от кланови замъци се различава от цената на обикновени чудовища.


Ако след пресмятане по формулата излиза дробно число, взема се само цялата му част.
Пресмятанията са дадени без да се вземат под внимание модификатори на опит от свитъци и артефакти.

Ако в боя участват няколко играчи от една и съща страна, тогава опитът се дели пропорционално на стойността на войските на играчите в началото на боя. Стойността на войските се брои по среднопазарен курс.

Ако играчът няма герой в боя, полагащата му се част от опита изгаря.

Ако атакуващият герой влиза в боя без своя войска, той ще загуби, дори ако защитникът няма войски, тъй като героят няма параметър "Атака".

Ако в боя взема участие слисаният герой — той не получава опит.