This page (revision-7) was last changed on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

This page was created on 26-Apr-2021 12:18 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
7 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous
6 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
5 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
4 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
3 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
2 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to previous | to last
1 26-Apr-2021 12:18 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\Бутонът __“Братството на меча”__ можете да намерите в Централната сграда, след като изпълните условия на съотвеният куест.\\
[{Image src='brotherhood.png' align='center' }] \\Бутонът __“Братството на меча”__ става достъпен в Централната сграда, след като изпълните условия на съотвеният куест.\\
At line 3 changed 6 lines
Братството на меча дава възможността за възнаграждението да поверите (поръчате) другите играчи да причинят щети на обидниците, които извършиха успешна атака до Вас, в течение __7 суток__ с момента атаки. \\
Братството на меча также позволяет выбрать заказ из существующих заказов других игроков, и, выполнив его, получить награду.\\
Варианты ущерба: \\
а) уничтожение указанных войск обидчика;\\
б) полное разрушение указанного количество зданий в конкретном владении обидчика; \\
в) отъем конкретного Внешнего владения.\\
Братството на меча дава възможността срещу възнаграждението да поверите (поръчате) на другите играчи да причинят щети на обидниците, които успешно Вас е атакували, в продължение на __7 дни__ от момента на атака. \\
Братството на меча също така позволява да изберете поръчка от вече съществуващи поръчки от други играчи и в случая на изпълнението да получите наградата.\\
Възможни видове на повреди: \\
а) унищожаване на указаните войски на обидника;\\
б) пълно разрушение на указаното количество сгради в конкретното владение на обидника; \\
в) превземане на конкретно Външно владение.\\
At line 10 changed 2 lines
Заказчик может действовать инкогнито или открыто.\\
На одного обидчика заказчик может сделать не более __1 заказа__ в каждый момент времени. Неограниченное количество заказчиков могут сделать заказ на одного и того же игрока.\\
Поръчителят може да действа инкогнито или открито.\\
За един обидник поръчителят може да направи не повече от __1 поръчка__ за даденото време. Интервалът между поръчките трябва да бъде най-малко 24 часа.\\ Неограничено количество поръчители могат поръчат един и същи играч.\\
At line 13 changed 7 lines
Размещенный заказ исполнитель может взять для выполнения в течение __7 суток__ с момента его размещения. \\
За выполнение заказа заказчик должен назначить награду исполнителю (случайный свиток или случайный артефакт). \\
За заказ со счета Заказчика снимается сумма ЧЖ, эквивалентная стоимости артефакта или свитка соответствующего уровня.\\
Полная стоимость награды в ЧЖ возвращается заказчику в следующих случаях:\\
1. если заказ не будет взят ни одним исполнителем в течение 7 суток (аннулирование заказа). \\
2. если заказчик отозвал заказ до того момента, пока его не принял исполнитель. \\
3. если заказ взят, но не выполнен в течение 7 суток (провал заказа).\\
Поставената поръчка изпълнителят може да вземе за изпълнение в продължителността на __7 дни__ от момента на поставяне. \\
За изпълнение на поръчката поръчителят е длъжен да определи награда на изпълнителя (случаен свитък или случаен артефакт). \\
За поръчката от сметката на Поръчителя се взема сума от ЧП, равна на стойността на артефакта определен за награда или свитък в съответното ниво.\\
Пълната стойност на наградата, като сума от ЧП, се връща на поръчителя в следните случаи:\\
1. ако поръчката не бъде приета от никого в течение на 7 дни (анулиране на поръчка). \\
2. ако поръчителят отмени поръчката преди момента да бъде приета от изпълнителя. \\
3. ако поръчката е взета, но не е изпълнена в течение на 7 дни (провал на поръчка).\\
At line 21 changed 3 lines
Заказ __недоступен__ обидчику, его союзникам, соклановцам и соклановцам из клана, который подписал мирный договор с кланом обидчика. \\
Исполнитель может выполнять только 1 заказ в каждый момент времени.\\
Исполнитель __не может отказаться__ от принятого заказа. У исполнителя есть 7 суток на выполнение заказа. После выполнения он может забрать награду, нажав на кнопку “Братство меча”. \\
Поръчката е __недостъпна__ за обидника, неговите съюзници, неговите съкланници и членовете на клановете с които неговия клан е подписал мирен договор. \\
Изпълнителят може да изпълнява 1 поръчка в дадено време.\\
Интервалът между изпълняването на поръчките трябва да бъде най-малко 24 часа.\\
Изпълнителят __не може да се откаже__ от приетата поръчка. Изпълнителят има 7 дни за да изпълни поръчката. След изпълнението на поръчката, ако беше успешна, изпълнителят може да получи наградата си, като натисне бутона на “Братството на меча”. \\
At line 25 changed 2 lines
За выполненный заказ игрок получает __+5 очков__ в рейтинг игроков “Братство меча”, за проваленный заказ начисляется __-1 очко__.\\
Для кланов __суммируются все очки__ игроков, входящих в клан. \\
За изпълнена поръчка играчът получава __+5 точки__ в рейтинга на играчите от “Братството на меча”, за провалена поръчка се начислява __-1 точка__.\\
За кланове __се сумират всички точки__ на играчите, влизащи в клана. \\