СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ


ВНИМАНИЕ! АКО СТЕ ЗАПОЧНАЛИ ПРОЦЕСА НА ИГРАТА И/ИЛИ СВАЛЯТЕ, КОПИРАТЕ КЛИЕНТСКАТА ЧАСТ ОТ ИГРАТА, И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАТА ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ТАКА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ.
Вие (Потребителят) също трябва да регистрирате акаунт, за да използвате Играта и да запазите резултатите, постигнати в Играта („Акаунт“). Чрез регистрация за акаунт или използване на играта по друг начин, Вие потвърждавате, че сте навършили 13 години и че разбирате и се съгласявате с това Потребителско споразумение. Ако сте на възраст между 13 и 17 години, Вие потвърждавате, че вашият законен представител е прочел настоящото Потребителско споразумение и е напълно съгласен с неговите условия.
В случай, че на Вас (като Ползвател) съгласно законите на Вашата държава е забранено да получавате Игрови Услуги онлайн или има някакви други законодателни ограничения, нямате право да използвате Играта и/или отделни Услуги от Играта и Вие се задължавате веднага да спрете да ползвате Играта и Услугите в Играта.
Вземайки предвид интерактивен характер на онлайн играта, при наличие на възможност за ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED да идентифира такива нарушения на Ползвателите (например, за идентификация на територията на достъп на Ползвателя до онлайн играта ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED ще използва един от начините за определяне на територията на Ползвателя - ще определя IP адрес на техническо средство на Ползвателя, което беше използвано от него за достъп до онлайн играта), ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED има право едностранно да спре предоставянето на услугите за такъв Ползвател – а именно да спре осигуряването на достъп до онлайн играта за такъв Ползвател.

Настоящото Споразумение с Ползвателите (по-нататък – „Споразумението”) урежда отношенията между ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED, наричани по-долу „Притежател на правата”, и физическото лице – Ползвателя на Играта (по-долу – „Ползвателят”).

1. Общи положения.


1.1. Действието на настоящото Споразумение се отнася за Играта «My Lands: black gem hunting» (в споразумението – „Играта”), която Притежателят на правата помества в своите Интернет Ресурси и/или Интернет ресурсите на други лица въз основа на съответни договори (по-долу – „Партньорите”).
1.2. „Правилата на Играта” и “Политиката на конфиденциалност” са неразделна част от Споразумението, а в случай, че на Ползвателя се предоставя за ползване програмно осигуряване, необходимо за участието му в Играта, такава неразделна част е и „Лицензионното Споразумение”. В съвкупност тези документи са пълният текст на Споразумението с Ползвателите, което определя взаимоотношенията между Ползвателя и Притежателя на правата.
1.3. Изключителните имуществени права на Играта принадлежат на Forbes Consult Limited (по-долу – „Притежателят на изключителните имуществени права”). Притежателят на изключителните имуществени права е прехвърлил към Притежателя на правата, правото, играта да се използва в определени страни (по-нататък – „Територията”) съгласно нормативите на действащото законодателство на съответната Територия.
Ползвателят няма право да използва които и да било части от Играта извън нея и извън процеса на Играта без писменото съгласие от страна на Притежателя на изключителните имуществени права.
1.4. Ползвателят разбира, съгласява се и приема условията, че всички права за използване на Играта, включително и на частите от Играта, включително, но не само Игровите персонажи, Игровите предмети и аксесоари, Игровото платежно средство, вътрешноигровите ценности, графичните изображения, снимките, анимациите, видеоизображенията, видоеклиповете, звукозаписите, звуковите ефекти, музиката, текстовете на Играта и другите нейни части принадлежат на Притежателя на изключителните имуществени права, освен ако в Споразумението или в самата Игра не се предвижда друго.
Ползвателят разбира, приема и се съгласява, че всеки елемент от Играта и по-специално които и да било Игрови персонажи са съставна част от Играта с определен набор от функции и възможности в Играта, и независимо, че в процеса на Игра и на участие в Играта на Ползвателя е позволено да управлява Игровите персонажи, включително и да ги развива в хода на Играта и в процеса на Играта, това управление и развитие на персонажа в Играта не може при никакви обстоятелства да се разглежда като предаване и/или отстъпване на правата на собственост спрямо даден Игрови персонаж от страна на Притежателя на изключителните имуществени права в полза на Ползвателя, също както такова управление и развитие на персонажа в Играта не може да се разглежда като авторство на Ползвателя спрямо Игровия персонаж и/или съавторство между Ползвателя и Притежателя на изключителните имуществени права спрямо Игровия персонаж.
Ползвателят гарантира, че има всички пълномощия да сключи настоящото Споразумение. В случай, че Ползвателят е непълнолетен, той гарантира, че лично е получил необходимото разрешение в нужната законна форма от своите родители или други законни представители.
Ползвателят гарантира, че информацията за минималните изисквания към апаратното и програмното осигуряване, необходимо на Ползвателя за да използва Играта, му е предоставена предварително. Ползвателят потвърждава, че е осведомен за тези изисквания и за наличието на необходимото апаратно и програмно осигуряване за използване на Играта.
1.5. Термини, използвани в настоящото Споразумение:

Играта е софтуер, който е игра и използва интерфейс на браузъра и / или е проектиран да работи на смартфони, таблети и други мобилни устройства, разработен за конкретна платформа (iOS, Android, Windows Phone и др.). Играта се хоства в Ресурсите на притежателя на авторските права и / или Ресурси на партньорите (сървъри) или се изтегля на устройството на Потребителя под формата на мобилно приложение от онлайн магазини за приложения като App Store, Google Play и други. Администрирането и обслужването на Играта, а също предоставянето на достъп на Ползвателите до Играта се извършва от Притежателя на правата или от други лица въз основа на писмено Споразумение с Притежателя на правата.
Участието на Ползвателите в Играта протича в интерактивен (онлайн) режим чрез включване на устройството на Ползвателя през световната Интернет мрежа към Ресурсите на Притежателя на правата и/или Партньори и/или чрез изтегляне на мобилно приложение с Играта на устройството на Потребителя и свързване с Интернет, и чрез инсталиране в персоналния компютър на Ползвателя на клиентска част от Играта или без такова инсталиране.
Ползвател на Играта е физическо лице, което участва в Играта и е краен потребител на Услугите и Допълнителните Услуги.
Услугите представляват предоставяне на Ползвателя от страна на Притежателя на правата на достъп до участие в Играта, до използването на нейните възможности и обслужване при условията, определени с настоящото Споразумение, и осигуряване на Игровия процес.
Притежателят на правата предоставя Услугите на Ползвателя само през времето, през което Ползвателят участва в Играта.
Допълнителните Услуги са предоставяне на Ползвателя на допълнителни, особени възможности на Играта срещу заплащане или без според условията, определени в настоящото Споразумение. Допълнителните Услуги не са необходимо условие за участие на Ползвателя в Играта и му се предоставят с цел той да получи допълнителни възможности в Играта, извън рамките на Услугите. Допълнителните Услуги се предоставят по искане и по желание на Ползвателя или безплатно от Притежателя на авторските права при спазване от страна на Потребителя на определени условия, които се определят единствено от Притежателя на авторското право по негова преценка. Допълнителните услуги се състоят от определени функции, които могат да бъдат закупени в Играта чрез закупуване с платежното средство в играта, което Ползвателят получава (вътре в Играта и/или от Ресурсите на Притежателя на правата) и Игрови ценности, които могат да се предоставят на Ползвателя само по време на участието му в Играта. Цялата информация за видовете Допълнителни услуги и условията за тяхното предоставяне е публикувана в Ресурсите на притежателя на авторските права.
В същото време Притежателят на авторските права не обменя стойности на играта, получени чрез касовата бележка от Потребителя на Услугите и / или Допълнителните услуги, включително игрови средства за плащане, за пари или безкасови пари.

Притежателят на авторските права не поема разходите, свързани с плащането на Потребителя за Допълнителни услуги, и не възстановява на Потребителя тези разходи.
През време на провеждане на бета-тест (пробното експлоатиране на Играта) Допълнителни Услуги могат да не се предоставят на Ползвателя. Притежателят на правата сам решава от кой момент на Ползвателите да се предоставят Допълнителни Услуги, за което уведомява съответния Ползвател, като публикува информация в Интернет сайта на Играта. В този случай Притежателят на авторските права може по всяко време да спре да предоставя на Потребителя Допълнителните услуги, предлагани на Потребителя.
Клиентска част от Играта
е програмното осигуряване, което, считано от 01.01.2021 г., е необходимо на Потребителя да участва в Играта, получено от Притежателя на авторските права на връзката: ________________________. Клиентската част на Играта се инсталира от Потребителя независимо на оборудването на Потребителя. Клиентската част от Играта е програма за персонален компютър, изключителните или неизключителните имуществени права върху която държи Притежателя на правата.
Правила на Играта е Приложение към Споразумението с Ползвателите, регламентиращо правилата за участие и поведение на Ползвателя на Играта и ограниченията на действията на Ползвателя на Играта. Спазването на Правилата на Играта е необходимо условие, за да може Ползвателят да участва в Играта и да получава Услуги и Допълнителни Услуги. Притежателят на правата може да променя Правилата на Играта по всяко време и без да уведомява предварително Ползвателя. За тези промени Притежателят на правата уведомява Ползвателя, като публикува информация в Интернет сайта на Играта. Ако Ползвателят продължи да участва в Играта след променяне на Правилата на Играта, това означава, че той се съгласява с въпросните промени.
Лицензионно Споразумение е Приложение към Споразумението с Ползвателите (в случай, че на Ползвателя е предоставено за ползване програмното осигуряване, необходимо за участието му в Играта), регламентиращо условията и реда на ползване от Ползвателя на Клиентската част от Играта. Спазването на условията на Лицензионното Споразумение е необходимо условие, за да може Ползвателят да участва в Играта, а също така да получава Услуги и Допълнителни Услуги.
Вземайки предвид интерактивен характер на онлайн играта, за идентификация на територията на достъп на Ползвателя до онлайн играта ELYLAND INVESTMENT COMPANY LIMITED ще използва един от начините за определяне на територията на Ползвателя - ще определя IP адрес на техническо средство на Ползвателя, което беше използвано от него за достъп до онлайн играта.
Политика за конфиденциалност - Приложение към Споразумението с потребителя, което описва начините, по които притежателят на авторските права събира, съхранява, обработва, използва и управлява личните данни на потребителя.


2. Предмет на Споразумението


2.1. Притежателят на правата предлага на неограничен брой лица достъп до Играта, до Услугите си вътре в Играта, а също до Допълнителните Услуги при спазване на условията на настоящото Споразумение. Всяко физическо лице, което желае да получи достъп до Играта, става Ползвател на Играта от момента на акцепта (приемането) на настоящото Споразумение, има права и изпълнява задълженията си, предвидени в настоящото Споразумение или има възможност да тества Играта без регистрация, но със задължителното предварително запознаване с условията на това споразумение.
2.2. Задължения на Притежателя на правата
2.2.1. При спазване на условията, изложени в настоящото Споразумение, да предостави възможност на Ползвателя да участва в Играта, да осигури Игровия процес, получаването на Услуги, включително и Допълнителни Услуги от Притежателя на правата.
Започвайки от 01.01.2021, достъпът до Играта ще бъде възможен, когато Потребителят извърши определени действия, които се състоят в избора на една от двете опции, предлагани от Притежателя на авторските права: или чрез инсталиране на клиентската част на Играта на неговото оборудване, или чрез използване изключително на браузъри, които поддържат Flash Player.
2.2.2. Да предостави на Ползвателя възможност да ползва комуникационните Услуги в Играта, т.е. възможност да ползва чатовете и форумите в Играта, при условие, че в Играта има такива.
2.2.3. Да уведомява Ползвателя, като публикува информация в Интернет сайта на Играта относно промяната на условията от настоящото Споразумение.
2.2.4. Да предостави на Ползвателя възможност да получи (изтегли) Клиентската част от Играта чрез Интернет от сайта на Играта или от сайтовете на Партньорите, а също чрез други носители, ако за Игровия процес на дадената Игра е необходима Клиентска част.

2.3. Права на Притежателя на правата

2.3.1. По всяко врече, включително през периода на извършване на бета-теста (пробната експлоатация на Играта или по време форумите в Играта (ако има такива), други елементи на играта) едностранно, в удобно за Притежателя на правата време да ограничи, разшири, промени или спре предоставянето на Услуги и Допълнителни Услуги без предварително да уведомява Ползвателя за това.
2.3.2. Да управлява Играта и Игровите процеси и да ги променя по свое усмотрение. По всяко време да спира или да променя хода на Игровия процес и условията на Играта без предварително да уведомява Ползвателя за това.
2.3.3. По всяко време да променя или да премахва всякаква информация, поместена от Ползвателя в Ресурсите на Притежателя на правата, включително изказвания и обяви от страна на Ползвателя, ако не спазват правилата, посочени в Споразумението.
2.3.4. По всяко време да спира, ограничава и/или прекратява предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги към Ползвателя при спазване на условията на настоящото Споразумение, включително когато Ползвателят не спазва условията по настоящото Споразумение и/или когато Притежателят на правата има основания да подозира, че Ползвателят използва някои данни неправомерно и/или некоректно. Притежателят на правата има също така правото да предупреди Ползвателя, че той е нарушил условията на Споразумението, да публикува в Ресурсите на Притежателя на правата, включително в съответната Игра забележки към Ползвателя, като посочва името на Ползвателя и/или временно или завинаги да блокира достъпа на Ползвателя до Играта или да развали (да анулира) Споразумението. Уведомлението за разваляне на Споразумението се изпраща до Ползвателя по електронната поща от адреса на Притежателя на правата support_bg@elyland.net до адреса на Ползвателя, посочен в регистрационните му данни.

Ако Ползвателят дълго време не проявява активност, Притежателят на правата има право да премахне акаунта на Ползвателя.

2.3.5. С цел събиране на статистически данни и идентифициране на Ползвателите на Играта да проследява, да събира и да съхранява съответната информация, включително относно ІР адресите за достъп на Ползвателя до Играта, бисквитките (парчета данни, първоначално изпратени от уеб сървъра до браузъра).
2.3.6. Да разпраща до Ползвателите както лично, така и чрез трети лица на съобщения с информационен или технически характер, включително свързани с Играта или други проекти на Притежателя на правата (по-нататък „Съобщения”). Ползвателят се съгласява да получава такива Съобщения и се съгласява, че те не са спам.
Приемайки условията на това Споразумение, той се съгласява да получава Съобщения, които по този начин ще се смятат за предварително поръчани от Ползвателя. При това Ползвателят има правото да спре получаването на такива Съобщения по реда, предвиден в т. 2.5.1.
2.3.7. По време на Игровия процес да прави забележки на Ползвателите, да ги предупреждава, уведомява и информира, ако те не спазват Правилата на Играта или някои други условия от настоящото Споразумение. Указанията на Притежателя на правата са задължителни за изпълнение от страна на Ползвателя.
2.3.8. По всяко време да променя, допълва и модифицира Играта, всяка от нейните части, включително и Клиентската част от Играта, без каквото и да било предварително уведомяване на Ползвателя. По този начин Ползвателят ще има възможност само да участва в Играта в нейната текуща версия.
2.3.9. Да прилага предвидените от законодателството на Република Кипър и/или международното право начини за защита на собствените си интереси и права по отношение на Играта.
2.3.10. В случай, че е спрял, ограничил или прекратил предоставянето на Допълнителни Услуги и/или Услуги за Ползвателя, след отстраняване на причините за такова спиране на предоставянето на Услугите да възобнови предоставянето на Услуги и/или Допълнителни Услуги за Ползвателя според условията за предсрочно разблокиране на Игровия акаунт на Ползвателя.
2.3.11. При прехвърляне на възнаграждението към Ползвателя съгласно Закона за данък върху общия доход на Република Кипър - The Income Tax Law, 2002, No.118 (I)/2002 Притежателят на правата не е данъчен агент относно лица, за които се извършва плащането по условията на Споразумението с Ползвателите. Съответно, Притежателят на правата не е задължен да удържава данъка върху дохода на физически лица. Притежателят на правата довежда до знанието на Ползвателите тяхно задължение самостоятелно, съответно нормите на горепосочения нормативен акт, да декларират своите доходи и да заплащат съответния данък.

2.4. Ограничаване на отговорността на Притежателя на правата

2.4.1. Ползвателят използва Ресурсите на Притежателя на правата и/или Партньорите, Играта, включително и Клиентската част от Играта на собствен риск. Ползвателят сам/сама отговаря за съвместимостта и изправността на програмното и апаратното осигуряване на собствения си персонален компютър или друго устройство.
2.4.2. Притежателят на правата не носи отговорност за евентуалните противозаконни действия на Ползвателя. 2.4.3. Притежателят на правата не носи отговорност за изказванията на Ползвателя, направени или публикувани в Ресурсите на Притежателя на правата. Притежателят на правата не отговаря за поведението на Ползвателя в Ресурсите на Притежателя на правата, включително за поведението, характера и идеологията на Игровите персонажи в Играта, за неуважителното му отношение към другите Ползватели на Играта и за управляваните от него Игрови персонажи.
2.4.4. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят е изгубил възможността си за достъп до своя Игрови акаунт – регистрационните си данни за Играта (ако е изгубил потребителското си име, паролата или друга информация, необходима за участието на Ползвателя в Играта).
2.4.5. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят непълно или неточно е посочил данните си при създаването на регистрацията си в сайта на Притежателя на правата.
2.4.6. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят е изгубил Игровите си ценности, получени в резултат на предоставените му от Притежателя на правата Услуги или Допълнителни Услуги.
2.4.7. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят има достъп до Интернет, за качеството на Услугите но провайдърите в мрежата на Интернет, с които Ползвателят е сключил договори за доставка на Интернет услуги.
2.4.8. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят или които и да било трети лица са претърпели преки или косвени щети в резултат на:

2.4.9. Притежателят на правата не гарантира, че:

2.4.10. Притежателят на правата не е длъжен да представя пред Ползвателя каквито и да било доказателства, които да удостоверяват, че Ползвателят е нарушил условията на Споразумението, в резултат на което на Ползвателя е било отказано да му се предоставят Услуги, Допълнителни Услуги или е бил намален и/или ограничен обемът на тези Услуги за Ползвателя.

2.4.11. При всякакви други обстоятелства отговорността на Притежателя на правата се ограничава до размера на паричните средства, платени от Ползвателя за предоставяните му от страна на Притежателя на правата Допълнителни Услуги.

2.5. Права и Задължения на Ползвателя

2.5.1. При спазване на условията на настоящото Споразумение Ползвателят има право:

2.5.2. Ползвателят е длъжен:

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРИЗНАВА И СЕ СЪГЛАСЯВА, ЧЕ НЯМА ПРАВИЛНИ ИЛИ ДРУГИ ИМОТНИ ИНТЕРЕСИ В СМЕТКАТА, И ДОПЪЛНЕНИЕ И СЕ СЪГЛАСЯ, ЧЕ ВСИЧКИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА СМЕТКАТА, ПО ВРЕМЕ И В БЪДЕЩЕ БЕЗ ВРЕМЕ, ПРИНАДЛЕЖАТ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ПРАВАТА.
Други права на Притежателя на правата и задължения на Ползвателя са предвидени в Правилата на Играта, Лицензионното Споразумение, а също в раздел 2.6. „Допълнителни платени Услуги” от настоящото Споразумение.

2.6. Допълнителни Услуги.

2.6.1. По желание на Ползвателя Притежателят на правата предоставя на Ползвателя Допълнителни Услуги, които осигуряват на Ползвател възможността да използва Допълнителни, разширени, специални възможности на Играта.
2.6.2. За момент на предоставяне от страна на Притежателя на правата на Допълнителна Услуга се смята моментът, в който Ползвателят заплати за получаването на Допълнителна Услуга с помощта на Игрово платежно средство, посочено в Интернет сайта на Притежателя на правата, освен ако изрично не е предвидено друго в Споразумението. Паричните средства, платени от Ползвателя за предоставянето на Допълнителна Услуга, не подлежи на връщане на Ползвателя от страна на Притежателя на правата.
2.6.3. Ако Ползвателят реши да се възползва от Допълнителните Услуги, по искане на притежателя на авторските права е длъжен да посочи своите данни в информационния файл на потребителя, които ще позволят на Притежателя на правата в случай на необходимост да идентифицира конкретното физическо лице със съответните регистрационни данни на Ползвателя в Играта. Ползвателят носи лична отговорност за правилността, пълнотата, достоверността и коректността на посочените от него лични данни.
2.6.4. Списъкът и цената на Допълнителните Услуги се публикуват в Интернет сайта на Играта само от Притежателя на правата. Начините и условията за получаване на Игрово платежно средство се публикуват също само от Притежателя на правата в Интернет сайта на Притежателя на правата.
2.6.5. За момент на заплащане на Допълнителна Услуга се смята моментът, в който паричните средства са прехвърлени по текущата сметка на Притежателя на правата. След като паричните средства от Ползвателя постъпят в текущата смета на Притежателя на правата, те се конвертират в игрово платежно средство. Конвертирането се извършва по курса и формулата, установени от Притежателя на правата и публикувани в Интернет сайта на Притежателя на правата. Притежателят на правата вписва полученото игрово платежно средство в личната сметка на Ползвателя, която се открива и се помества в Интернет сайта на Притежателя на правата.
2.6.6. При извършването на изплащането на игровото платежно средство Ползвателят се задължава да следва платежните инструкции за реда и начините на заплащане, включително и правилата за въвеждане на съобщението и номера на кратките текстови съобщения (SMS), включително реда за въвеждане на главни и малки букви, цифри и език на въвеждане. Прехвърлянето на игровото платежно средство в личната сметка на Ползвателя се гарантира, ако са изпълнени приложените инструкции и условия за плащане. Притежателя на правата не носи отговорност за правилното изпълнение от страна на Ползвателя на условията за извършване на заплащане на Допълнителните Услуги, тъй като то е извън контрола на Притежателя на правата.
Всички промени в Споразумението, направени от притежателя на авторските права едностранно, влизат в сила в деня, следващ деня, в който тези промени са публикувани от притежателя на авторските права в играта и / или на уебсайта на притежателя на авторските права.
Притежателят на авторските права не носи отговорност за правилното използване на платежните системи от Потребителя, тъй като последните са извън контрола на Притежателя на авторските права.
По въпросите относно правилата и реда за използване на платежните системи за извършване на изплащането на игровото платежно средство Ползвателят трябва да се обръща към юридическите лица, притежатели на такива платежни системи. Притежателят на правата не дава разяснения на Ползвателите по въпроси, свързани с правилата и реда на използване на тези платежни системи, нито връща паричните средства на Ползвател, който е извършил операции по прехвърлянето на платежни средства за заплащане на игрово платежно средство чрез платежните системи, ако тези плащания са били извършени с нарушаване на правилата, установени от платежните системи, в резултат на което паричните средства не са постъпили при Притежателя на правата.
2.6.7. Ако в резултат на техническа грешка или неизправност в Играта или в резултат на съзнателни действия от страна на Ползвателя той е получили Допълнителни Услуги без да е платил за тях и/или ако не ги е платил изцяло, и/или не е прехвърлил игрово платежно средство от личната си сметка към сметката за заплащане на такива Допълнителни Услуги, Притежателят на правата има право да удържи стойността на получените в резултат на тези обстоятелства Допълнителни Услуги от което и да е последващо постъпление на парични средства от Ползвателя, независимо за какво са били предназначени тези парични средства.
2.6.8. Ползвателят е длъжен да пази документите, удостоверяващи, че е платил за Допълнителни Услуги, през цялото време на участието си в Играта и в случай, че Притежателят на правата му поиска тези документи – да ги представи на последния.
2.6.9. Ползвателят е длъжен сам да контролира състоянието на личната си сметка.
2.6.10. Допълнителните Платени Услуги се предоставят само от Притежателя на правата или от упълномощени от него лица. При възникване на спорни или неизяснени ситуации или в случай, че на Ползвателя бъдат изпратени каквито и да било предложения от каквито и да било трети лица, свързани със заплащането на Услуги или на Допълнителни Услуги в Играта, или ако такива обяви и предложения бъдат поместени в Интернет мрежата, с изключение на предложенията, направени след писмено разрешение от страна на Притежателя на правата (по-нататък „Предложения”), Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми Притежателя на правата за този факт. В случай, че в нарушение на тази клауза Ползвателят е извършил заплащане по посоченото Предложение, като е използвал данните, посочени в това Предложение (включително реквизити и/или кодове), претенциите на Ползвателя към Притежателя на правата по повод това, че игровото платежно средство не е постъпило в личната сметка на Ползвателя не се приемат и не се компенсират от Притежателя на правата.
2.6.11. В случай, че Притежателят на правата установи, че Ползвателят получава Услуги или Допълнителни Услуги в Играта от други трети лица (физически или юридически), които действат без Споразумение с Притежателя на правата, последният има правото да спре, ограничи, прекрати предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги за Ползвателя.
2.6.12. Ползвателят гарантира пред Притежателя на правата, че има правото да използва избраните от него средства за заплащане на Допълнителни Услуги, без да нарушава законодателството на Република Кипър и/или законодателството на друга страна, чийто гражданин е Ползвателят. Притежателят на правата не носи отговорност за евентуални щети, причинени на трети лица и/или други Ползватели на Играта в резултат на това, че Ползвателят е използвал средства за заплащане, които не му принадлежат.
2.6.13. Притежателят на правата си запазва правото едностранно да спре или прекрати предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги на Ползвателя и/или да ограничи други възможности на Ползвателя в Играта, ако съществува подозрението, че Ползвателят извършва противозаконни или мошенически действия, докато обстоятелствата не се изяснят до край, и/или докато Притежателят на правата не установи, че операциите на Ползвателя по заплащането на Допълнителни Услуги е фродо (включително фрод, кардинг) – по-нататък „Фродови операции”.
2.6.14. Ако Притежателя на правата има основания да смята, че Ползвателят извършва противозаконни или мошенически действия, свързани със заплащането за Допълнителни Услуги в Играта и/или други действия с игралното средство, Притежателят на правата има правото да предаде съответната информация на правозащитните органи за извършване на проверка по дадения факт.
2.6.15. При заплащането на игровото платежно средство чрез банкови карти Ползвателят е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Република Кипър и/или законодателството на страната, чийто гражданин е.
2.6.16. Ползвателят се съгласява, разбира и приема, че Играта не е хазартна Игра, Игра за пари, конкурс, облог, и че купуването на Допълнителни Услуги е негова воля и желание и не е необходимо или задължително условие за участие в Играта и игровия процес.
2.6.17. Притежателят на правото може да предостави на Потребителя безвъзмездно, при спазване от страна на последния на определени условия, които се определят единствено от Притежателя на правата и по негова преценка, безлихвен заем на играта означава за период от 7 (седем) календарни дни от момента (датата) на такъв заем. След изтичане на срока на заема, а именно на седмия ден от отпускането на заема след 23:59 кипърско време, сумата на заема ще бъде дебитирана от Притежателя на авторските права автоматично от акаунта на Потребителя.
2.6.17.1. В случай, че салдото на Потребителя по време на отписването от Притежателя на авторските права автоматично от сметката на Потребителя на сумата на заема е отрицателно или недостатъчно за отписване на пълната сума на заема, Притежателят на авторските права има право да блокира такъв Притежател на авторски права за срок до 30 дни и ако Потребителят не попълни баланса през този период, за да възстанови задлъжнялост с Притежателя на авторските права, изтрийте Потребителския акаунт без възможност за възстановяване.

2.7. Потребителско съдържание

2.7.1. Притежателят на авторските права не поема никаква отговорност за поведението на който и да е Потребител, качващ Потребителско съдържание в Играта, и не поема никаква отговорност за наблюдение на Играта за неподходящо съдържание или поведение. В Играта може да срещнете Потребителско съдържание, което може да бъде обидно, нецензурно или по друг начин да не отговаря на вашите очаквания. Потребителят потвърждава и се съгласява, че чрез създаването на каквото и да е Потребителско съдържание, този Потребител го прави публично достъпен, действайки свободно, по собствена воля и в негов интерес.
2.7.2. Потребителят носи пълна отговорност за информацията, която публикува в Играта.

2.8. Заключителни разпоредби


2.8.1. В случай, че на Ползвателя в съответствие със законите в неговата държава е забранено да получава игрови услуги в онлайн режим или че съществуват други законодателни ограничения, включително ограничения за възраст при достъпа до такива Услуги, Ползвателят няма да право да използва Играта или отделни услуги в Играта. В такъв случай Ползвателят носи лична отговорност пред местните закони за използването на Играта на територията на своята държава.
2.8.2. Притежателят на правата може да променя настоящото Споразумение без каквото и да било уведомяване. Всякакви промени в Споразумението, извършени едностранно от Притежателя на правата, влизат в сила в деня, който следва деня на публикуване на тези промени от Притежателя на правата в Играта и/или в Интернет сайта на Притежателя на правата.
Ползвателят се задължава сам да проверява дали Споразумението не е било променено. Ако Ползвателят не извършва необходимите действия, за да се запознае със Споразумението и/или променената редакция на Споразумението, това не може да служи като основание Ползвателят да не изпълнява своите задължения и да не спазва ограниченията, установени от Споразумението.
2.8.3. Признаването на някое и няколко разпоредби от Споразумението за невалидни в установения ред чрез влязло в сила решение на съда не означава за Страните, че цялото Споразумение е невалидно. Ако някоя или няколко разпоредби от Споразумението бъдат признати за невалидни в установения ред, Страните се задължават да изпълняват поетите от тях задължения по Споразумението по начин, който по подразбиране е максимално близък при сключването и/или съгласуваното променяне на Споразумението.
2.8.4. Ползвателят изразява, че е съгласен, че Притежателят на правата може и има право да поиска, да събира и да пази, като се вземат предвид разпоредбите на законодателството на Република Кипър относно събирането, обработката и съхраняването на лична информация за физическо лице, личните данни на Ползвателя, включително, но не само информацията фамилия, собствено име, бащино име, пол, възраст, адрес на регистриран или действителен престой, телефоните за връзка или електронните пощенски адреси или други средства за електронна комуникация, а също, ако Ползвателят използва Допълнителни Услуги – данните за платежните реквизити на Ползвателя, включително данните за кредитните или дебитните му карти и другите средства за разплащане.
Ползвателят изразява съгласието си, че информация като: ІР адрес, бисквитките, тип браузър, време за достъп, а също друга информация, която идентифицира Ползвателя, ще се предава автоматично към Притежателя на правата от компютъра или друго устройство на Ползвателя и ще се съхранява през Притежателя на правата.
2.8.5. Ползвателят приема условията на настоящото Споразумение и потвърждава, че е правоспособен и дееспособен и че има право да сключи настоящото Споразумение. Ползвателят гарантира, че използваното от него оборудване е достатъчно и изправно за ползване на Играта.
2.8.6. В случай, че възникне спор между Потребителя и Притежателя на авторските права, Притежателят на авторските права силно препоръчва Потребителят първоначално да се свърже директно с Притежателя на авторските права, като се свърже с услугата за поддръжка на support_bg@elyland.net. Независимо от статута на Потребителя (пребиваващ или нерезидент на Република Кипър), Потребителят се съгласява, че всеки спор между Потребителя и Притежателя на авторските права подлежи на уреждане от законодателството на Република Кипър, без оглед на конфликт на закони. Също така всеки иск или спор, който може да бъде образуван срещу притежателя на авторските права, е предмет на изключителната юрисдикция на съд, разположен в Република Кипър.
2.8.7. По отношение на формата на сключване на настоящото Споразумение се прилагат нормите на законодателството на страната на Притежателя на правата - на Република Кипър, а именно нормите, уреждащи условията и реда за сключване на публичен договор и на договор за присъединяване. Ползвателят не може да нарушава местните закони на страната, резидент на която е. Ползвателят носи лична отговорност, ако не спазва тези норми.
2.8.8. Въпроси и условия, които не са предвидени в настоящото Споразумение, се уреждат в съответствие с действащото законодателство на страната на Притежателя на изключителните имуществени права.
2.8.9. Всички спорове по настоящото Споразумение подлежат на решаване чрез кореспонденция и преговори в досъдебен (исков) ред, а когато между страните не може да бъде постигнато съгласие чрез преговори, всяка от заинтересованите страни може да отнесе спора в съда за обща юрисдикция по мястото, където се намира Притежателят на правата.

Приложение „Правила на Играта” към Споразумението с Ползватели между Притежателя на правата и Ползвателите.


Настоящият документ е Приложение към Споразумението с Ползватели и регламентира правилата за участие и поведение на Ползвателя в Играта My lands: black gem hunting, ограничаването на действията на Ползвателя в Играта, а също отговорността на Ползвателя за неспазване на правилата и на ограниченията, правата на Притежателя на правата за използване спрямо Ползвателя на определените в Споразумението с Ползватели на мерките и условията за прилагането на тези мерки. Спазването на Правилата на Играта е необходимо условие за участие на Ползвателя в Играта, а също за получаването от Ползвателя на Услуги и Допълнителни Услуги.
Правилата на Играта важат както за Играта, така и в Интернет сайта на Играта, включително във форумите на Играта.
Настоящите Правила определят поведението на Ползвателите в Играта и в официалния Интернет сайт на Играта, включително във форумите на Играта.
Правилата за поведение са създадени, за да може присъствието в света на Играта да бъде максимално приятно за всеки Ползвател. Неспазването на Правилата може да доведе до блокиране или премахване на регистрацията на даден играч, без на Ползвателя да се компенсират разходите му (ако ги е направил).

1. Регистрация в Играта

1. Регистрацията на Ползвателя е необходимо условие за участието му в Играта и за получаването на други Услуги, предоставяни от Притежателя на правата.
2. Регистрацията е разрешена само за физически лица. Само индивидуални физически лица се приемат като оторизирани Ползватели (не групи, не семейства, не съпрузи и т.н.). Ако Ползвателят е непълнолетен, той/тя потвърждава, че искайки регистрация, е получил съгласие от законните си представители.
Чрез регистрация на акаунт или използване на играта по друг начин, вие потвърждавате, че сте навършили 13 години и че разбирате и приемате това Споразумение с потребителя. Ако сте на възраст между 13 и 17 години, вие потвърждавате, че вашият законен представител е прочел това Потребителско споразумение и е напълно съгласен с неговите условия.
3. При регистрирането си Ползвателят е длъжен да предостави името на Ползвателя в Играта и регистриран електронен адрес. Името на Ползвателя в Играта не бива да нарушава правата на трети лица и трябва да отговаря на общоприетите морални принципи. При това електронният адрес и/или адресът на Ресурса не може да бъде име на Ползвател в Играта. Ползвател може да има в Играта само един валиден акаунт. Също така при регистриране в Играта Ползвателят е длъжен да използва съответния език на Ресурса (езика на съответната езикова зона).
4. При успешна регистрация Ползвателят може да създава и да управлява независимо регистрационните си данни.
5. При никакви условия Ползвателят няма право да използва данните за вход на друг Ползвател, освен ако правилата на Играта не предвиждат специални изключения.
6. Ползвателят може да използва само една регистрация в Играта. Регистрацията на няколко Ползватели заедно може да бъде премахната или блокирана по всяко време по преценка на Притежателя на правата.

2. Общи положения

1. Потребителят - Собственикът на акаунта се задължава да не разкрива Акаунта или информацията за влизане в Играта на никого, а също така да не позволява на никой друг освен него да получи достъп до Акаунта. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, свързани с Акаунта.
2. Максималният брой Ползватели, които могат да играят от един компютър, е 2 (две).
3. Предаване на ресурс и/или Акаунт:
Всеки акаунт трябва да се използва само за постигане на собствен успех, а не за да бъде използван от друг Ползвател.
Предаването на Ресурси между играчи, които съвместно използват един компютър, между заместник и заместван е забранено. Прехвърлянето на Акаунта между Потребителите е забранено, освен ако предварително не е уговорено друго с Администрацията на Притежателя на авторските права.
4. Чрез използването на различни начини за общуване, предвидени в Играта (включително, но не само дискусионни форуми, поща, чатове, блогове, хостинг и така нататък, а също чрез коментари), Ползвателят може да публикува свои виждания в Играта и/или Интернет сайтовете на Притежателя на правата. В това отношение Притежателят на правата предоставя изключително технически средства за размяна на информация. Ползвателят носи отговорност за държането на такава информация и е длъжен да предпазва Притежателя на правата от всякакви искове и претенции от страна на трети лица.
Притежателят на правата не носи отговорност за съдържанието на информация, въведена от Ползвателя. Ползвателят дава на Притежателя на правата правото да използва съдържанието на информацията, която е оставил.
Притежателят на правата отбелязва, че не притежава активна система за проследяване на изпратеното съдържание, но затова пък се правят избрани проверки.
Освен това всеки Ползвател има възможност да съобщи на Притежателя на правата за подозренията си относно противозаконно съдържание.

3. Ограничения за Ползвателите на Играта
1. Ползвателят е длъжен да спазва всички правила и ограничения, регламентирани от настоящите Правила, Лицензионното Споразумение и Споразумението с Ползватели.
2. Ползвателят е длъжен да зачита правото на другите Ползватели да участват в Играта и не може чрез действията си да създава ситуации, при които правата на другите Ползватели в Играта могат да бъдат нарушени и/или ограничени.
3. На Ползвателя е забранено преднамерено да извършва каквито и да било действия, които затрудняват или правят невъзможен достъпа до Играта за другите Ползватели, а също преднамерено да извършва каквито и да било действия, които затрудняват или правят невъзможно Администрацията да изпълнява задълженията си, да създава в Играта преднамерени пречки за другите Ползватели, каквито пречки не са предвидени в съществуващия игрови процес.
Ползвателят при никакви условия не може: да уврежда/да се опитва увреди програмните компоненти и/или да прихваща данни, постъпващи към или от сървъра, да създава или да използва мошенически методи, увреждания и програмни продукти на трети лица, които могат да променят резултатите от Играта, да използва програмно осигуряване, което позволява „изтеглянето на данните” на другите Ползватели или по някакъв начин да пречи при събирането на информация, засягаща Играта. ЗАБРАНЕНИ са също всякакви други действия с подобен ефект. На Ползвателите е забранено да разпространяват или преднамерено да получават информация, позволяваща получаването на достъп до акаунтите на Ползвателите в Играта или в Интернет сайта на Играта. На Ползвателите е забранено да разпространяват линкове към странични Ресурси, съдържащи такава информация, а също да използват информация, която позволява да се получи достъп до акаунтите на другите Ползватели в Играта или в Ресурса на Играта.

На Ползвателите е забранено по какъвто и да било начин да модифицират, променят, декомпилират, продават, разпространяват модифицирани материали от Играта като цяло или на части; да се възползват от грешки в програмата, да променят програмния код, да получават несанкциониран достъп до сървъра и базата данни на Играта. В отделни случаи Притежателят на правата има правото незабавно да спре достъпа на Ползвателя до Играта и да се обърне към органите на вътрешните работи за разглеждане на въпроса дали в действията на нарушителя има или няма състав на престъпления, предвидени в Наказателния Кодекс на Република Кипър или в аналогични закони на страната, в която се намира нарушителят.

4. На Ползвателя в Играта е забранено без специално персонално разрешение от страна на Притежателя на правата да организира и/или участвува в предварително уговорени битки срещу друг/други Ползватели, след които те могат да получат изгоди в играта, напр. Ресурси, опит на герой или фракционен рейтинг. Също е забранено на Ползвателя да извършва следните действия с който и да било вътрешноигрови обект, ценност, Услуги или игрово платежно средство:

5. На Ползвателя е забранено да създава и да използва в Играта ботове (игрови персонажи, управлявани чрез програма) други програми или технически/или други средства за емулиане на действията на Ползвателя в Играта.
6. На Ползвателите е забранено да използват каквито и да било вътрешноигрови грешки и грешки на каквото и да било съпътстващо програмно осигуряване в Играта. Ползвател, който е открил такива грешки в Играта, е длъжен да съобщи за това на Притежателя на правата.
7. На Ползвателя също така е забранено да публикува или да разпространява в Интернет сайтовете на Притежателя на правата съобщения и информация, включително, но не само чрез средствата за общуване и разпращане на съобщения, които:


На Ползвателите е забранено да разпространяват слухове и клевети за Притежателя на правата, за другите Ползватели, за Играта като цяло, а също и информация, която опорочава деловата репутация на Притежателя на правата.
На Ползвателите е забранено да разпространяват спам (информация и обяви, които нямат връзка с игровия процес), флуд (многократно повторение, възпроизвеждане, копиране и т.н. на информация) в който и да било чат на Играта.
На Ползвателите е забранено да използват каквито и да било нецензурни, оскърбителни, провокативни или непредвидени в Играта думи и символи от какъвто и да било вид, включително в наименованията или описанията на регистрираните в Играта обединения от играчи (например гилдии).
На Ползвателите е забранено в процеса на Играта да използват непристойна лексика, оскърбления, заплахи за насилие или физическа разправа, реклама на наркотици, порнографски материали или странични Ресурси, съдържащи такива материали в достъпен вид, да пропагандират нетърпимост към расова, национална, религиозна, културна, идеологическа, полова, езикова или политическа принадлежност, включително нацизъм, фашизъм, фанатизъм, тероризъм. На Ползвателите е забранено да използват в процеса на играта всичко, посочено в тази точка, дори ако го пишат с пропуснати букви и/или думи и/или ако заменят определени думи/букви с каквито и да било знаци и/или с транслитерация, включително с латинска азбука.
8. На Ползвателите е забранено да публикуват или да качват файлове, които съдържат вируси, троянски коне, програми-червеи, тайм-бомби, кенсълботове, увредени файлове или данни, или друго подобно програмно осигуряване, което може да увреди Играта или да наруши работата на чужди компютри.
9. На Ползвателите е забранено да създават имена на персонажи, имена на обединения от играчи и други отличителни знаци за принадлежност към Притежателя на правата или неговите партньори.
10. Ползвателят не може да нарушава местните закони на страната, чийто резидент е. Ползвателят носи лична отговорност, ако не спазва тези норми.

4. Заключителни разпоредби:


1.Притежателят на правата сам решава кое се смята за нарушение на настоящите Правила на Играта.
2. В случай, че даден Ползвател наруши Правилата на Играта, Притежателят на правата има право да приложи спрямо него следните наказания:

3. В случай, че Ползвателят признае вината си и се съгласи за в бъдеще строго да спазва настоящите Правила, Притежателят на правата има право да замени постоянното блокиране на акаунта на потребителя с временно, като при това Притежателят на правата има право да откаже предсрочно разблокиране, без да дава обяснения за причините.

ЗАПОЧВАНЕТО НА ИГРАТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПОЛЗВАТЕЛЯТ БЕЗУСЛОВНО СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ СПАЗВА КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.

Политика на конфиденциалност

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, Директива 2002/58 / ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения (Директива за поверителността и електронните съобщения)

Последна актуализация: 30 септември 2020 г.

1. Общи разпоредби.

1.1. Elyland Investment Company Limited (наричана по-долу „Ние“ или „Компания“) предприема всички необходими мерки за честна обработка и защита на личните данни на играчите от играта „My Lands: Black Gem Hunting“ (наричана по-долу "Играта").

1.2. Тази политика (наричана по-долу "Политика" или "Политика на конфиденциалност") и Споразумение с ползвателите и всички допълнения към него, регулират въпроси, свързани със събирането, съхранението и обработка на лични и други данни на играчи, участващи в Играта, които Компанията събира в резултат на използването на Играта. За да се гарантира прозрачност и сигурност, нашата Политика за поверителност, както е посочено по-долу Ви информира за естеството, обхвата и целта на личните данни, обработвани от Нас. Това Политиката за поверителност също обяснява как личната информация (лична информация, лична информация) се събира, използва и разкрива от Нас при използване на Играта или всякакви свързани услуги, достъпни чрез Играта, или когато взаимодействате по друг начин с Нас.

1.3. Ние си запазваме правото да актуализираме тази Политика за поверителност по всяко време без предварително уведомление. Ще обработим данни в в съответствие с Политиката за поверителност, с която сте се съгласили по време на вашето съгласие. Когато се промени Политика, ние ще Ви уведомим за това с виден банер в Играта; Продължаващото ви използване на Играта и / или неговите услуги ще означават вашето съгласие с актуализираната Политика. Използвайте датата „Последна актуализация“ в тази Политика, за да се определи кога е последно променена.

1.4. Моля, обърнете внимание, че можем да комбинираме информация, която получаваме от Вас, независимо от данните, които Вие ни предоставяте.

1.5. Термините с главни букви, използвани в този документ, означават същите понятия, както в потребителското споразумение.

2. Информация за лицето (администратора), което контролира обработката на лични и други данни на играчите в Играта:

Elyland Investment Company Limited, HE 266867, адрес: 7 Florinis, Greg Tower, 2й етаж, 1065, Никозия, Кипър. Можете да се свържете с нас по имейл: support_bg@elyland.net.

3. Какво имаме предвид под лична информация или лични данни?

3.1. Лични данни или лична информация означава всяка информация, свързана с идентифицирана или разпознаваемо физическо лице. Дефиницията на лични данни вече обхваща не само физически явни идентификатори като име или адрес, но и всички онлайн идентификатори (например IP адрес, ID на вашето устройство и др.) заедно с други лични данни. Бихме искали да изясним дали събираме IP адресите на Потребителя и неговият IP адрес не е свързан с конкретен потребител или домакинство, и не можем разумно да свържем IP адрес с конкретен потребител или домакинство, тогава IP адресът няма да бъде „лична информация“.

4. Категории информация, която събираме.

4.1. Ние събираме, обработваме или използваме следните категории лични и други данни:

Информация за плащане: Плащанията, които правите, за да закупите Допълнителни услуги или обекти в Играта, ще бъдат обработвани от платежната система в съответствие с нейната политика за поверителност и сигурност. Нашият доставчик на платежни услуги обаче ни разкрива определени категории потребителски данни, свързани с техните плащания, по-специално първия и последния четири номера на вашата банкова карта, вида на картата (Visa / Mastercard, дебитна / кредитна), името на банката-издател на картата и местонахождението на банката (държава ), името на притежателя на картата, валидността на вашата карта, сумата на транзакцията, номера на вашата сметка или електронен портфейл и др.

Запазени идентификационни данни. Съответно за САЩ запазените идентификационни данни са горната информация за фактуриране от нашия доставчик на платежни услуги, който се съхранява в САЩ.

4.2. Когато платите за Допълнителни услуги в Нашата игра, ще бъдете пренасочени към уеб страници на съответните платежни системи, в зависимост от избрания начин на плащане, и вие трябва лично да предоставите всички данни, необходими на такива платежни системи за обработка на плащането. При използване на дебитна или кредитна карта за закупуване на Допълнителни услуги, ще трябва да въведете следните данни: PAN, име на притежателя на картата, код на услугата, период на валидност на вашата карта на уебсайта на платежната система. Ако Допълнителните услуги се заплащат чрез системи за електронни разплащания, ще трябва да посочите номера на вашия акаунт или електронен портфейл.

5. Бебешки данни

5.1. Разбираме, че децата могат да използват нашата игра. Най-общо казано, повечето от нашите услуги не са насочени към деца на възраст под 13 години (или непълнолетни лица на възраст между 13 и 17 години, живеещи в Европа) (общо „Деца“). Децата нямат право да използват тези Услуги и ние не събираме съзнателно лична информация от Децата.

Въпреки че Нашите услуги не са насочени към децата като основна аудитория, ние можем да събираме информация за възрастта, преди да разрешим / деактивираме потребителя да навигира до определени Услуги. За потребители, които се идентифицират като деца, ние получаваме валидно родителско съгласие.

Ако научим, че по невнимание сме събрали лична информация от дете, което не е обект на изключването на COPPA, ще предприемем разумни стъпки за незабавно премахване на тази информация от Нашите записи.

6. Когато събираме информация?

6.1. Ние събираме информация от вас, когато се регистрирате в играта, влезете в играта, играете, разглеждате уеб сайта на Играта, абонирайте се за бюлетин, попълнете формуляр или въведете информация на сайта на играта, свържете се с нас, отговорете на анкета или маркетингово съобщение или използвайте някои от другите функции на играта.

6.2. Може да получим информация за вас от трети страни, например, ако решите да влезете в Играта, използвайки някой от вашите акаунти на други платформи. Можем да комбинираме такава информация, получена от трети страни, които Вие сами сте ни предоставили или които са събрани автоматично. Всички видове информация ще бъдат обработвани в съответствие с тази Политика.

6.3. Освен ако не поискате от нас да изтрием определени данни предварително, ние ще ги запазим за периода, определен от закона или необходим за изпълнение на целите, за които сме ги събрали. Във всеки случай ние можем да съхраняваме вашата лична информация, докато акаунтът ви в играта е активен.

7.Цели на обработката на информация в съответствие с тази Политика за поверителност.

7.1.Ние събираме и обработваме Вашите лични данни, за да:

7.2. В допълнение към тези цели, ние обработваме вашите данни само ако сте дали изрично съгласие за посочените цели (например маркетинг специално за вас, включително чрез ремаркетинг по имейл и ретаргетиране в мрежата).

8. Какво е правното основание за обработката на личните ви данни?

8.1. Ние се стремим да защитим вашата поверителност и обработваме вашите данни по открит и прозрачен начин, като по този начин обработваме личните ви данни по една или повече от следните причини:

9. Прехвърляне на информация на трети страни.

9.1. Ние не продаваме и не даваме под наем вашата лична информация на трети страни. Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни, освен както е посочено в Политиката за конфиденциалност.

9.2. Можем да използваме компании и лица на трети страни, за да разработим и подкрепим Играта, като предоставяме достъп до Играта от наше име и услугите в нея (например, без ограничение, хостинг и управление на Играта, управление на база данни, уеб анализ, свързан с обработка на плащания, откриване на измами действия и подобряване на Играта, или ни помогнете да анализираме вашето използване на на Играта). Такива трети страни могат да имат достъп до вашите лични данни в контекста на извършване на такава работа от наше име. Тези процесори могат да се намират извън Европейския съюз. Моля, обърнете внимание, че Компанията предоставя достъп до всякаква информация, при условие че третата страна гарантира сигурността на информацията, до която тя може да има достъп в съответствие със законите за защита на данните и GDPR.

9.3. По-специално, Ние работим (или може да работим в бъдеще) с мрежови рекламодатели и рекламни агенции, доставчици на анализи и други доставчици, които: предоставят ни информация за трафика на сайта, включително посетени страници и действия, предприети от плейъра; подкрепа Нашата реклама на други уебсайтове, мобилни приложения и други места в Интернет; предоставете ни информация за използването на играта и ефективността на нашата реклама. Нашите доставчици на услуги могат да събират определена информация за вашите посещения и действия в Играта, както и на други уебсайтове или услуги. Те също така могат да инсталират и имат достъп до собствените си технологии за проследяване на вашето техническо устройство (включително бисквитки и и уеб маяци) и могат да използват тази информация, за да ви показват целеви реклами, при условие че дадете съгласието си.

9.4. Може също да споделим вашата лична информация с други субекти в нашата корпоративна група. Такива оповестявания се уреждат от Нашата вътрешна корпоративна политика за поверителност.

9.5. Трябва да се отбележи, че ние можем да разкрием информация за вас по някоя от горепосочените причини, или ако Ние сме задължени да го направим по закон, или ако сме упълномощени в съответствие с нашите договорни и законови задължения, или ако сте дали съгласието си да го направите. Всички обработващи данни, назначени от Нас да обработват данни от клиенти от наше име, се договарят да спазват разпоредбите GDPR.

9.6. При гореспоменатите обстоятелства получателите на лични данни могат да бъдат например: надзорни и други регулаторни и държавни органи; външни консултанти, финансови и бизнес консултанти; одитори и счетоводители; маркетингови оператори; компании за обработка на плащания с карти; компании за съхранение на файлове, компании за архивиране и / или управление на документи, компании за съхранение в облак; компании, които ни помагат ефективно да ви предоставяме нашите услуги, като предлагаме технологичен опит, решения и поддръжка; уебсайт и рекламни агенции.

9.7. Нашето съдържание може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни за предоставяне на подходящи връзки. Ние не носим отговорност за такова външно съдържание, което може да съдържа отделни политики за поверителност и разкриване на данни за обработка на данни

Можем да разкрием вашата лична информация, ако се изисква от закон, наредба или друга призовка или заповед. Можем също така да разкрием вашата лична информация на регулаторен или правоприлагащ орган, ако вярваме, че е необходимо да защитим правата, собствеността или личната безопасност на Нашата компания, нейните клиенти или трета страна.

10. Комуникация по имейл

Ако сте ни предоставили вашия имейл адрес за комуникация или промоция, ние ще използваме вашите данни, за да се свържем с вас или да ви изпратим промоционални имейли, свързани с вашите интереси. Можете да оттеглите съгласието си да Ви изпращаме промоционални материали по имейл по всяко време, като кликнете върху връзката за отписване или като отговорите на имейла и посочите, че искате да се отпишете.

Освен това, с ваше съгласие, можем да използваме технология за проследяване на имейли, за да събираме информация за това дали отваряте имейли или дали щраквате върху връзки в имейл. Тези данни ще се използват само автоматично за подобряване на бъдещите маркетингови комуникации и / или приоритизиране на последващи действия въз основа на възприеманата значимост на комуникациите. Без вашето съгласие няма да използваме лични данни, които са уникални за вас, като вашия IP адрес, информация за вашето устройство и браузър, времето и броя пъти, когато отваряте имейл или щракнете върху връзка.

11. Трансграничен трансфер на данни.

Вашите лични данни могат да се съхраняват на сървъри, разположени извън вашата страна на произход или пребиваване. Взимаме всички технически и организационни мерки, за да гарантираме сигурността на личните ви данни, които могат да се съхраняват и обработват извън вашата местна юрисдикция. Лични данни а жителите на ЕС се намират в ЕС.

12. Промяна или изтриване на лични данни или друга информация за плейъра, както и отказ за предоставяне на такива данни.

12.2. Ако искате да знаете каква информация за вас се съхранява, можете да ни изпратите заявка до: support_bg@elyland.net. Можете също да ни изпратите заявка за изтриване или промяна на личните Ви данни.Моля, обърнете внимание, че ако данните бъдат изтрити, някои или всички функции на Играта може да станат недостъпни за вас.

12.2. По ваше искане ние ще изтрием вашата лична информация и ще положим разумни търговски усилия за да изтрием всякаква друга информация, свързана с вас. Някои данни обаче ще се съхраняват на Нашите сървъри дори след като Вашите лични данни бъдат изтрити. Например, някои нелични данни, свързани с Вас, могат да се съхраняват в Нашите архиви за административни цели. В допълнение, необходимостта от премахване на информация се дължи на необходимостта от спазване на законовите задължения и разрешаване на евентуални спорове. Трябва също да разберете, че не винаги е технически възможно напълно да се премахне определена информация. от Нашите бази данни.

12.3. Освен това няма да изтрием никаква информация, която вие самите сте публикували в съответните раздели на Играта. Моля, обърнете внимание, че нито вие, нито компанията можете да изтриете всички копия на каквато и да е информация, която преди това е била прехвърлена на други в играта.

13. Как защитаваме вашата информация?

13.1. Нашите сървъри и други устройства, както и софтуерът, използван в Играта, редовно се сканират за дупки в сигурността и известни уязвимости, за да направят вашето потребителско изживяване възможно най-сигурно.

13.2. Извършваме редовно сканиране на злонамерен софтуер. Вашата лична информация се съхранява в защитени мрежи и е достъпна само за ограничен брой лица, които имат специални права за достъп до такива системи и са длъжни да пазят информацията поверителна. Ние обучаваме нашите служители и подизпълнители на най-добрите практики за защита на данните и изискваме от тях да сключат споразумение за поверителност. Освен това цялата лична информация, предоставена ви, е криптирана с помощта на технология Secure Socket Layer (SSL).

13.3. Ние използваме различни мерки за сигурност, когато играч взаимодейства с Играта, прави поръчка, въвежда, изпраща или осъществява достъп до тяхната информация, за да гарантира сигурността на вашата лична информация. Въпреки това, докато полагаме всички разумни усилия да защитим вашата лична информация, ние не можем да гарантираме абсолютната сигурност на вашите данни, изпратени чрез нашата игра.

14. Използваме ли бисквитки?

14.1. „Бисквитката“ е малък текстов файл, който уебсайтът запазва на вашия компютър или мобилно устройство (всеки от тях по-долу наричан устройство), когато посетите Играта. Основните бисквитки са бисквитки, зададени от уебсайта на Играта. Само този сайт може да ги чете. В допълнение, уебсайтът може потенциално да използва външни услуги, които също така задават свои собствени бисквитки, известни като бисквитки на трети страни. Постоянните бисквитки са бисквитки, които се съхраняват на вашето устройство и не се изтриват автоматично, когато излезете от браузъра си, за разлика от бисквитката на сесията, която се изтрива, когато излезете от браузъра си.

14.2. Как използваме бисквитки?

Използваме „бисквитки на първа страна“. Тези бисквитки се задават и контролират от Нас, а не от външна организация. Въпреки това, в Играта ще трябва да приемате бисквитки от външни организации.

Използваме 3 вида основни бисквитки за да:

Предпочитания на посетителите

Те са определени от Нас и само Ние можем да ги прочетем. Те си спомнят, че:

„Бисквитки“ за ефективност

Има някои бисквитки, които трябва да разрешим, за да работят определени уеб страници. Поради тази причина те не изискват вашето съгласие. По-специално:

Бисквитки за оторизация

Те се запазват, когато влезете в играта. Това ни позволява да анализираме вашето използване на играта и вашите избори (например вашето име за вход, език или регион).

„Бисквитки“ за анализ

Използваме ги единствено за вътрешни изследвания за това как можем да подобрим услугите в нашата игра. Бисквитките просто измерват как взаимодействате с нашия сайт - като анонимен потребител (събраните данни не ви идентифицират лично).

Освен това тези данни не се предават на трети страни и не се използват за други цели. Анонимната статистика може да се предава на изпълнители, работещи по комуникационни проекти, в съответствие с договорното споразумение с Компанията.

Бисквитки на трети страни

Нашата игра показва съдържание от външни доставчици.

За да видите това съдържание на трета страна, първо трябва да се съгласите с конкретните им условия. Това включва тяхната политика за бисквитките, над която нямаме контрол.

Но ако не преглеждате това съдържание, на вашето устройство не се инсталират бисквитки на трети страни. Доставчици на трети страни (партньори на трети страни) в Играта:

Тези услуги на трети страни са извън контрола на Компанията. Доставчиците могат да променят своите условия на услуга, предназначение и използване на бисквитки и др. По всяко време.

14.3. Как можете да управлявате бисквитките?

Можете да управлявате / изтривате бисквитки, както сметнете за добре - повече информация можете да намерите тук: aboutcookies.org.

Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са на вашето устройство, като изчистите историята си на сърфиране в браузъра си. Това ще изтрие всички бисквитки от всички уебсайтове, които посещавате.

Имайте предвид обаче, че може да загубите и част от запазената си информация (напр. Запазена информация за вход, настройки на сайта).

За по-подробно управление на бисквитките, специфични за сайта, проверете вашата поверителност и настройките на бисквитките в предпочитания от вас браузър.

По-долу е описано как се използват бисквитките на нашия сайт и как можете да ги откажете.

15. Колко дълго съхраняваме вашата информация:

Колко дълго запазваме вашата лична информация зависи от това защо сме я събрали и как я използваме, но няма да запазим вашата лична информация по-дълго, отколкото е необходимо за нашите бизнес цели или законови изисквания.

Ще съхраняваме лична информация за вас, както и информация, свързана с вашия акаунт и / или Услугите, които използвате с нас, стига да имате активен акаунт при нас. Ще предприемем разумни стъпки за изтриване на тази лична информация, ако изтриете акаунта си. Вие обаче признавате, че можем да запазим известна информация, след като сте затворили или сме изтрили Вашия акаунт при нас, ако е необходимо, за да изпълним Нашите законови задължения или да упражним, защитим или установим Нашите права.

16. Информация за връзка

Ако имате някакви въпроси относно процедурите, които използваме за обработка на вашата информация или информация, свързана с вас в играта, моля, изпратете ги на следния имейл адрес: support_bg@elyland.net или чрез формата за контакт на уебсайта на играта.