Espionage

Мисията Шпионаж позволява да се види владението на противника. Инициирането на мисия се извършва от менюто Карта на кралството, като се кликне върху чуждо владение.

За изпращането на мисия са необходими:


Прозорец на изпращане. Вие сами избирате броя на изпращаните Шпиони. В падащото меню за избор на владение, откъдето да направите изпращането, можете да изберете което искате владение.

«Шпионажът» не е мисия в пълния смисъл на думата, тя не се отразява в списъка от мисии и за нея не важи ограничението за брой на мисиите. Действието се извършва мигновено.

При шпионаж се провежда бой между Вашите шпиони и контрашпионите на противника.
Ако в шпионираното владение няма контрашпиони, шпионите получават 4 ниво на достъп.
Ако 100 шпиони срещнат съпротива от 10 контрашпиони, средно загиват 3 шпиони и 1 контрашпионин.

Към момента на започване на боя се сравнява брой на Вашите шпиони и контрашпионите на противника, определя се, дали ще получите възможност да разгледате моментална снимка на владението на играча към настоящия момент, и ако да, какво ниво на достъп ще имате (вижте таблицата по-долу).
4-то ниво на достъп – най- високо. За Вас е достъпна цялата информация за владението на играча.
3-то ниво на достъп – За Вас е недостъпна информацията за войските в убежището и войските на помагачите в съюзните слотове, Вие не можете да влезете вътре в сградите.
2-о ниво на достъп – За вас е недостъпна също информацията за войските в гарнизона и науката.
1-о ниво на достъп - Вие можете да видите само информацията за ресурсите в банката на владението и броя, и местоположението на парцелите с построени върху тях сгради.


Вероятности за получаване на нива на достъп в зависимост от това в каква степен шпионите са повече от контрашпионите, в %:

няма достъп 1 ниво 2 ниво 3 ниво 4 ниво
0% Шпиони спрямо контрашпиони (контрашпионите са много повече)70 30 00 0
50% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са двойно по-малко)50 45 5 0 0
100% Шпиони спрямо контрашпиони (силите са равни) 2050 25 5 0
200% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са двойно повече) 0 10 25 60 5
400% Шпиони спрямо контрашпиони (шпионите са четворно повече) 0 0 0 50 50

Докладът от шпионажа може да бъде запазен в съобщенията.