СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ


ВНИМАНИЕ! АКО СТЕ ЗАПОЧНАЛИ ПРОЦЕСА НА ИГРАТА И/ИЛИ СВАЛЯТЕ, КОПИРАТЕ КЛИЕНТСКАТА ЧАСТ ОТ ИГРАТА, И/ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ИГРАТА ПО НЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН, ТАКА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО С ПОЛЗВАТЕЛИТЕ БЕЗ НИКАКВИ ОГРАНИЧЕНИЯ.
В случай, че на Вас (като Ползвател) съгласно законите на Вашата държава е забранено да получавате Игрови Услуги онлайн или има някакви други законодателни ограничения, включително ако тази онлайн игра съгласно действащите норми на Вашето местно законодателство се смята за хазартна и вследствие на това е забранена на територията на Вашата държава, нямате право да използвате Играта и/или отделни Услуги от Играта и Вие се задължавате веднага да спрете да ползвате Играта и Услугите в Играта. Вземайки предвид интерактивен характер на онлайн играта, при наличие на възможност за ELYLAND INVESTMENT  COMPANY  LIMITED да идентифира такива нарушения на Ползвателите (например, за идентификация на територията на достъп на Ползвателя до онлайн играта ELYLAND  INVESTMENT COMPANY  LIMITED ще използва един от начините за определяне на територията на Ползвателя - ще определя IP адрес на техническо средство на Ползвателя, което беше използвано от него за достъп до онлайн играта), ELYLAND  INVESTMENT COMPANY  LIMITED има право едностранно да спре предоставянето на услугите за такъв Ползвател – а именно да спре осигуряването на достъп до онлайн играта за такъв Ползвател.
Настоящото Споразумение с Ползвателите (по-нататък – „Споразумението”) урежда отношенията между ELYLAND  INVESTMENT  COMPANY  LIMITED, наричани по-долу „Притежател на правата”, и физическото лице – Ползвателя на Играта (по-долу – „Ползвателят”).
1. Общи положения.
1.1. Действието на настоящото Споразумение се отнася за Играта «My Lands: black gem hunting»  (съкр. «MyLands») (по-долу – „Играта”), която Притежателят на правата помества в своите Интернет Ресурси и/или Интернет ресурсите на други лица въз основа на съответни договори (по-долу – „Партньорите”).
1.2. „Правилата на Играта” са неразделна част от Споразумението, а в случай, че на Ползвателя се предоставя за ползване програмно осигуряване, необходимо за участието му в Играта, такава неразделна част е и „Лицензионното Споразумение”. В съвкупност тези документи са пълният текст на Споразумението с Ползвателите, което определя взаимоотношенията между Ползвателя и Притежателя на правата
1.3. Изключителните имуществени права на Играта принадлежат на Forbes Consult Limited (по-долу – „Притежателят на изключителните имуществени права”). Притежателят на изключителните имуществени права е прехвърлил към Притежателя на правата, правото, играта да се използва в определени страни (по-нататък – „Територията”) съгласно нормативите на действащото законодателство на съответната Територия.
Ползвателят няма право да използва които и да било части от Играта извън нея и извън процеса на Играта без писменото съгласие от страна на Притежателя на изключителните имуществени права.
1.4. Ползвателят разбира, съгласява се и приема условията, че всички права за използване на Играта, включително и на частите от Играта, включително, но не само Игровите персонажи, Игровите предмети и аксесоари, Игровото платежно средство, вътрешноигровите ценности, графичните изображения, снимките, анимациите, видеоизображенията, видоеклиповете, звукозаписите, звуковите ефекти, музиката, текстовете на Играта и другите нейни части принадлежат на Притежателя на изключителните имуществени права, освен ако в Споразумението или в самата Игра не се предвижда друго.
Ползвателят разбира, приема и се съгласява, че всеки елемент от Играта и по-специално които и да било Игрови персонажи са съставна част от Играта с определен набор от функции и възможности в Играта, и независимо, че в процеса на Игра и на участие в Играта на Ползвателя е позволено да управлява Игровите персонажи, включително и да ги развива в хода на Играта и в процеса на Играта, това управление и развитие на персонажа в Играта не може при никакви обстоятелства да се разглежда като предаване и/или отстъпване на правата на собственост спрямо даден Игрови персонаж от страна на Притежателя на изключителните имуществени права в полза на Ползвателя, също както такова управление и развитие на персонажа в Играта не може да се разглежда като авторство на Ползвателя спрямо Игровия персонаж и/или съавторство между Ползвателя и Притежателя на изключителните имуществени права спрямо Игровия персонаж.
Ползвателят гарантира, че има всички пълномощия да сключи настоящото Споразумение. В случай, че Ползвателят е непълнолетен, той гарантира, че лично е получил необходимото разрешение в нужната законна форма от своите родители или други законни представители.
Ползвателят гарантира, че информацията за минималните изисквания към апаратното и програмното осигуряване, необходимо на Ползвателя за да използва Играта, му е предоставена предварително. Ползвателят потвърждава, че е осведомен за тези изисквания и за наличието на необходимото апаратно и програмно осигуряване за използване на Играта.
1.5. Термини, използвани в настоящото Споразумение:
Играта – е интерактивна компютърна онлайн Игра, която е програма за персонален компютър. Играта е поместена в Ресурсите на Притежателя на сървъра. Администрирането и обслужването на Играта, а също предоставянето на достъп на Ползвателите до Играта се извършва от Притежателя на правата или от други лица въз основа на писмено Споразумение с Притежателя на правата.
Участието на Ползвателите в Играта протича в интерактивен (онлайн) режим чрез включване на Ползвателя през световната Интернет мрежа към Ресурсите на Притежателя на правата и чрез инсталиране в персоналния компютър на Ползвателя на клиентска част от Играта или без такова инсталиране.
Ползвател на Играта е физическо лице, което участва в Играта и е краен потребител на Услугите и Допълнителните Услуги.
Услугите представляват предоставяне на Ползвателя от страна на Притежателя на правата на достъп до участие в Играта, до използването на нейните възможности и обслужване при условията, определени с настоящото Споразумение, и осигуряване на Игровия процес.Притежателят на правата предоставя Услугите на Ползвателя само през времето, през което Ползвателят участва в Играта.
Допълнителните Услуги са предоставяне на Ползвателя на допълнителни, особени възможности на Играта срещу заплащане според условията, определени в настоящото Споразумение. Допълнителните Услуги не са необходимо условие за участие на Ползвателя в Играта и му се предоставят с цел той да получи допълнителни възможности в Играта, извън рамките на Услугите. Допълнителните Услуги се предоставят по искане и по желание на Ползвателя. Допълнителните Услуги представляват Игрово платежно средство, което Ползвателят получава (вътре в Играта и/или от Ресурсите на Притежателя на правата) и Игрови ценности, които могат да се предоставят на Ползвателя само по време на участието му в Играта.
Услугите на Ползвателите - рекламните услуги, които могат да се предоставят на Притежателя на правата от страна на Ползвателите. В хода на предоставянето на такива рекламни услуги Ползвателят има право да помества рекламни материали, които съдържат информация за Играта, в собствените интернет сайтове, в интернет сайтове на трети лица, спазвайки изискванията на действащото законодателство на Република Кипър, на държава на регистрация на Ползвателя, на държава, в която се поместват такива рекламни материали. За предоставените от Ползвателя рекламни услуги Притежателят на правата има право да плаща възнаграждение на условията, посочени в раздел 2.3. на Споразумението с Ползвателите. Ползвателят предоставя рекламните услуги на Притежателя на правата само след одобрение на това предложение от Притежателя на правата.
През време на провеждане на бета-тест (пробното експлоатиране на Играта) Допълнителни Услуги могат да не се предоставят на Ползвателя. Притежателят на правата сам решава от кой момент на Ползвателите да се предоставят Допълнителни Услуги, за което уведомява съответния Ползвател, като публикува информация в Интернет сайта на Играта.
Клиентска част от Играта е програмното осигуряване, необходимо в редица случаи за участие на Ползвателя в Играта и предоставено му от Притежателя на правата. Ползвателят сам качва в персоналния си компютър Клиентската част от Играта. Клиентската част от Играта е програма за персонален компютър, изключителните имуществени права върху която държи Притежателя на правата.
Правила на Играта е Приложение към Споразумението с Ползвателите, регламентиращо правилата за участие и поведение на Ползвателя на Играта и ограниченията на действията на Ползвателя на Играта. Спазването на Правилата на Играта е необходимо условие, за да може Ползвателят да участва в Играта и да получава Услуги и Допълнителни Услуги. Притежателят на правата може да променя Правилата на Играта по всяко време и без да уведомява предварително Ползвателя. За тези промени Притежателят на правата уведомява Ползвателя, като публикува информация в Интернет сайта на Играта. Ако Ползвателят продължи да участва в Играта след променяне на Правилата на Играта, това означава, че той се съгласява с въпросните промени.
Лицензионно Споразумение е Приложение към Споразумението с Ползвателите (в случай, че на Ползвателя е предоставено за ползване програмното осигуряване, необходимо за участието му в Играта), регламентиращо условията и реда на ползване от Ползвателя на Клиентската част от Играта. Спазването на условията на Лицензионното Споразумение е необходимо условие, за да може Ползвателят да участва в Играта, а също така да получава Услуги и Допълнителни Услуги.
Вземайки предвид интерактивен характер на онлайн играта, за идентификация на територията на достъп на Ползвателя до онлайн играта ELYLAND  INVESTMENT COMPANY  LIMITED ще използва един от начините за определяне на територията на Ползвателя - ще определя IP адрес на техническо средство на Ползвателя, което беше използвано от него за достъп до онлайн играта.
2. Предмет на Споразумението
2.1.1. Притежателят на правата предлага на неограничен брой лица (с изключение на лицата по т.2.1.2 на Споразумението с Ползвателите) достъп до Играта, до Услугите си вътре в Играта, а също до Допълнителните Услуги при спазване на условията на настоящото Споразумение. Всяко физическо лице, което желае да получи достъп до Играта, става Ползвател на Играта от момента на акцепта (приемането) на настоящото Споразумение, има права и изпълнява задълженията си, предвидени в настоящото Споразумение.
2.1.2. Във връзка с ограничението по т.2.6.6.1 на Споразумението с Ползвателите, на Ползвателите, които се намират на територията на държавите от ОНД (по данните на IP адрес на техническо средство, което беше използвано от Позвателя за достъп до Играта, включително и на компютъра) е забранено да участват в Играта в които и да е Ресурси, с изключение на mlgame.ru и които да е социални мрежи. Списък на държавите от ОНД: Азербайджан Армения Беларус Казахстан Киргизстан Молдова Русия Таджикистан Туркменистан Узбекистан Украйна В случай, ако Ползвателят участва в Играта, намирайки се на територията на която и да е от горепосочените държави (за идентификация на територията на достъп на Ползвателя до онлайн играта ELYLAND  INVESTMENT COMPANY  LIMITED ще използва един от начините за определяне на територията на Ползвателя - ще определя IP адрес на техническо средство на Ползвателя, което беше използвано от него за достъп до онлайн играта), Притежателят на правата има право всеки момент без изплащане на които и да е компенсации/глоби да спре предоставянето на услугите на такъв Ползвател (както на Допълнителните услуги, така и на услугите за достъп до Играта) с изключение на осигуряването на достъп до играта в Ресурса mlgame.ru и в които да е социални мрежи. При това спирането на предоставянето на услугите за достъп до играта за такъв Ползвател в които и да е Ресурси, с изключение на mlgame.ru, се извършва чрез пренасочване на такъв Ползвател към ресурса mlgame.ru.
2.2. Задължения на Притежателя на правата
2.2.1. При спазване на условията, изложени в настоящото Споразумение, да предостави възможност на Ползвателя да участва в Играта, да осигури Игровия процес, получаването на Услуги, включително и Допълнителни Услуги от Притежателя на правата.
2.2.2.  Да предостави на Ползвателя възможност да ползва комуникационните Услуги в Играта, т.е. възможност да ползва чатовете в Играта, при условие, че в Играта има такива.
2.2.3. Да уведомява Ползвателя, като публикува информация в Интернет сайта на Играта относно промяната на условията от настоящото Споразумение.
2.2.4. Да предостави на Ползвателя възможност да получи (изтегли) Клиентската част от Играта чрез Интернет от сайта на Играта или от сайтовете на Партньорите, а също чрез други носители, ако за Игровия процес на дадената Игра е необходима Клиентска част.
2.3. Права на Притежателя на правата
2.3.1. По всяко врече, включително през периода на извършване на бета-теста (пробната експлоатация на Играта или по време форумите в Играта) едностранно, в удобно за Притежателя на правата време да ограничи, разшири, промени или спре предоставянето на Услуги и Допълнителни Услуги без предварително да уведомява Ползвателя за това.
2.3.2. Да управлява Играта и Игровите процеси и да ги променя по свое усмотрение. По всяко време да спира или да променя хода на Игровия процес и условията на Играта без предварително да уведомява Ползвателя за това.
2.3.3. По всяко време да променя или да премахва всякаква информация, поместена от Ползвателя в Ресурсите на Притежателя на правата, включително изказвания и обяви от страна на Ползвателя.
2.3.4. По всяко време да спира, ограничава и/или прекратява предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги към Ползвателя при спазване на условията на настоящото Споразумение, включително когато Ползвателят не спазва условията по настоящото Споразумение и/или когато Притежателят на правата има основания да подозира, че Ползвателят използва някои данни неправомерно. Притежателят на правата има също така правото да предупреди Ползвателя, че той е нарушил условията на Споразумението, да публикува в Ресурсите на Притежателя на правата, включително в съответната Игра забележки към Ползвателя, като посочва името на Ползвателя и/или временно или завинаги да блокира достъпа на Ползвателя до Играта или да развали (да анулира) Споразумението. Уведомлението за разваляне на Споразумението се изпраща до Ползвателя по електронната поща от адреса на Притежателя на правата support_bg@elyland.net до адреса на Ползвателя, посочен в регистрационните му данни.
Ако Ползвателят дълго време не проявява активност, Притежателят на правата има право да премахне акаунта на Ползвателя. 2.3.5. С цел събиране на статистически данни и идентифициране на Ползвателите на Играта да проследява, да събира и да съхранява съответната информация, включително относно ІР адресите за достъп на Ползвателя до Играта.
2.3.6. Да разпраща до Ползвателите както лично, така и чрез трети лица на съобщения с информационен или технически характер, включително свързани с Играта (по-нататък „Съобщения”). Ползвателят се съгласява да получава такива Съобщения и се съгласява, че те не са спам.
Приемайки условията на това Споразумение, той се съгласява да получава Съобщения, които по този начин ще се смятат за предварително поръчани от Ползвателя.
Ползвателят има правото да спре получаването на такива Съобщения по реда, предвиден в т. 2.5.1.
2.3.7. По време на Игровия процес да прави забележки на Ползвателите, да ги предупреждава, уведомява и информира, ако те не спазват Правилата на Играта или някои други условия от настоящото Споразумение. Указанията на Притежателя на правата са задължителни за изпълнение от страна на Ползвателя. 2.3.8. По всяко време да променя, допълва и модифицира Играта, всяка от нейните части, включително и Клиентската част от Играта, без каквото и да било предварително уведомяване на Ползвателя. По този начин Ползвателят ще има възможност само да участва в Играта в нейната текуща версия.
2.3.9. Да прилага предвидените от законодателството на Република Кипър и/или международното право начини за защита на собствените си права по отношение на Играта.
2.3.10. В случай, че е спрял, ограничил или прекратил предоставянето на Допълнителни Услуги и/или Услуги за Ползвателя, да възобнови предоставянето на Услуги и/или Допълнителни Услуги за Ползвателя според условията за предсрочно разблокиране на Игровия акаунт на Ползвателя.
2.3.11.4. При прехвърляне на възнаграждението към Ползвателя съгласно Закона за данък върху общия доход на Република Кипър - The Income Tax Law, 2002, No.118 (I)/2002 Притежателят на правата не е данъчен агент относно лица, за които се извършва плащането по условията на Споразумението с Ползвателите. Съответно, Притежателят на правата не е задължен да удържава данъка върху дохода на физически лица. Притежателят на правата довежда до знанието на Ползвателите тяхно задължение самостоятелно, съответно нормите на горепосочения нормативен акт, да декларират своите доходи и да заплащат съответния данък.
2.3.13. За оптимизиране на ресурсите принадлежащи на Притежателя на правата, споменатият има право да обедини съответни езикови зони временно или за винаги по всяко време. Ползвателите ще получат информацията за обединение в играта. По време на обединението на езикови зони, техните празници, времето на сървър, системи на плащане, иконки на съветници и т.н. ще бъдат адаптирани за зона, до която Ползвателят ще бъде преместен. В момента на пренасянето името на Ползвателя ще бъде копирано на нова зона, ако там още няма такво име. Ако такво име на играч не е достъпно на новата зона, то ще бъде съкратено с 9 знака, ако трябва, и на края ще се добави посоченето на оригиналната зона на ползвателя (например username_bg). 2.4. Ограничаване на отговорността на Притежателя на правата
2.4.1. Ползвателят използва Ресурсите на Притежателя на правата, Играта, включително и Клиентската част от Играта на собствен риск. Ползвателят сам/сама отговаря за съвместимостта и изправността на програмното и апаратното осигуряване на собствения си персонален компютър.
2.4.2. Притежателят на правата не носи отговорност за евентуалните противозаконни действия на Ползвателя.
2.4.3. Притежателят на правата не носи отговорност за изказванията на Ползвателя, направени или публикувани в Ресурсите на Притежателя на правата. Притежателят на правата не отговаря за поведението на Ползвателя в Ресурсите на Притежателя на правата, включително за поведението, характера и идеологията на Игровите персонажи в Играта, за неуважителното му отношение към другите Ползватели на Играта и за управляваните от него Игрови персонажи.
2.4.4. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят е изгубил възможността си за достъп до своя Игрови акаунт – регистрационните си данни за Играта (ако е изгубил потребителското си име, паролата или друга информация, необходима за участието на Ползвателя в Играта).
2.4.5. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят непълно или неточно е посочил данните си при създаването на регистрацията си в сайта на Притежателя на правата.
2.4.6. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят е изгубил Игровите си ценности, получени в резултат на предоставените му от Притежателя на правата Услуги или Допълнителни Услуги.
2.4.7. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят има достъп до Интернет, за качеството на Услугите но провайдърите в мрежата на Интернет, с които Ползвателят е сключил договори за доставка на Интернет услуги.
2.4.8. Притежателят на правата не носи отговорност, ако Ползвателят или които и да било трети лица са претърпели преки или косвени щети в резултат на:
Използване или невъзможност да използват Ресурсите на Притежателя на правата;
несанкциониран достъп на които и да било трети лица до личната информация за Ползвателя, включително регистрационните данни на Ползвателя, за разплащателната сметка на Ползвателя в Играта;
изявленията или поведението на което и да било трето лице в Ресурсите на Притежателя на правата.
2.4.9. Притежателят на правата не гарантира, че:
Играта ще задоволява изискванията на Ползвателя;
Игровият процес в Ресурсите на Притежателя на правата, а също Услугите и Допълнителните Услуги ще се предоставят непрекъснато, бързо, сигурно и без грешки;
резултатите, които могат да бъдат получени чрез използване на обслужващия сервиз на Играта, Услугите и Допълнителните Услуги ще бъдат безпогрешни;
качеството на Игровия процес, на която и да било Услуга, Допълнителна Услуга, информация, получени чрез използване на обслужващия сервиз на Играта, предоставян в Ресурсите на Притежателя на правата, ще отговарят на очакванията на Ползвателя..
2.4.10. Притежателят на правата не е длъжен да представя пред Ползвателя каквито и да било доказателства, които да удостоверяват, че Ползвателят е нарушил условията на Споразумението, в резултат на което на Ползвателя е било отказано да му се предоставят Услуги, Допълнителни Услуги или е бил намален и/или ограничен обемът на тези Услуги за Ползвателя.
2.4.11. При всякакви други обстоятелства отговорността на Притежателя на правата се ограничава до размера на паричните средства, платени от Ползвателя за предоставяните му от страна на Притежателя на правата Допълнителни Услуги.
2.5. Права и Задължения на Ползвателя
2.5.1. При спазване на условията на настоящото Споразумение Ползвателят има право:
да получи достъп до Ресурсите на Притежателя на правата, включително до Играта и Интернет сайта на Играта;
при необходимост от ползване на Играта да получи (да свали) Клиентската част от Играта от Ресурсите на Притежателя на правата или от другите, допустими по настоящото Споразумение Ресурси безвъзмездно;
безвъзмездно, с изключение на случаите на участие в Играта в Ресурсите, за които се предвижда абонаментно плащане и предоставяне на Допълнителни Услуги, да участва в Игровия процес; информация за Ресурсите, при участие в Играта, за които се предвижда абонаментно плащане, се публикува в Интернет сайта на Притежателя на правата.
да получава срещу заплащане Допълнителни Услуги по отношение на Играта, според условията, предвидени в настоящото Споразумение;
да помества информация, да я споделя с други Ползватели на Играта в Интернет сайта на Играта чрез форумите и вътрешноигровата поща;
да участва в конкурсите, викторините и акциите, провеждани от Притежателя на правата и свързани с Играта, по реда, предвиден от условията на тези конкурси, викторини и акции;
да се обръща към Притежателя на правата с питания, свързани със сключването и изпълнението на настоящото Споразумение;
да преустанови получаването на Съобщения, като изпълни следните действия: като влезе през линка, посочен във всяко такова Съобщение и избере опцията, да се откаже да получава Съобщения.
2.5.2. Ползвателят е длъжен:
в Играта, в центъра за поддръжка на Ползвателите, в раздел „Новини” от Интернет сайта на Играта, във форумите, чатовете и в онези раздели от Интернет сайта на Играта, където Ползвателят може да оставя текстови съобщения, да използва съответния език на Интернет сайта (езика на съответната езикова зона).
да спазва условията на настоящото Споразумение, включително Правилата на Играта, Лицензионното Споразумение без никакви ограничения;
в момента на регистриране в Играта в Ресурсите на Притежателя на правата да посочва достоверна информация;
да предоставя на Притежателя на правата информация за всички бъдещи промени в своите регистрационни данни, включително, но не само свързаните с промените в e-mail адреса му;
да не нарушава правата върху интелектуалната собственост на Притежателя на правата по отношение на Играта и/или които и да било части от Играта и/или от Ресурсите на Притежателя на правата;
лично да предприема съответните мерки, обезпечаващи сигурността на неговите регистрационни данни и пароли в Играта и предотвратяващи несанкционираното използване от страна на трети лица на тези регистрационни данни; в случай, че Ползвателят има основание да смята, че трети страни са получили дадената информация или могат да я получат, той трябва незабавно да информира за това Притежателя на правата и да промени данните си или да помоли за това Притежателя на правата; 
да изпълнява указанията на Притежателя на правата, по-специално, ако такива указания са дадени от Притежателя на правата на Ползвателя или на група Ползватели в Играта , в центъра за поддръжка на Ползвателите, в раздел „Новини” в Интернет сайта на Играта, във форума на Притежателя на правата и в разделите от Интернет сайта на Играта, в които Ползвателят може да оставя текстови записи и/или да прилага графични, аудио- и видеоматериали. Ако Ползвателят не изпълнява тези указания на Притежателя на правата, последният има право да спре, да ограничи или да прекрати оказването на Услуги и/или Допълнителни Услуги за този Ползвател;
по искане на Притежателя на правата да съобщава личните си данни, включващи името, презимето и фамилията и координатите за връзка;
да потвърди пред Притежателя на правата по негово искане точността на данните си, включително личните;
да гарантира, че има всички необходими пълномощия за сключването на настоящото Споразумение. В случай, че Ползвателят не е пълнолетен, той е длъжен лично да получи необходимото разрешение в изискуемата от закона форма от своите родители или от законните си представители.
Други права на Притежателя на правата и задължения на Ползвателя са предвидени в Правилата на Играта, Лицензионното Споразумение, а също в раздел 2.6. „Допълнителни платени Услуги” от настоящото Споразумение.
2.6. Допълнителни Услуги.
2.6.1. По желание на Ползвателя Притежателят на правата предоставя на Ползвателя Допълнителни Услуги, които осигуряват на Ползвател възможността да използва Допълнителни, разширени, специални възможности на Играта.
2.6.2. За момент на предоставяне от страна на Притежателя на правата на Допълнителна Услуга се смята моментът, в който Ползвателят заплати за получаването на Допълнителна Услуга с помощта на Игрово платежно средство, посочено в Интернет сайта на Притежателя на правата. Паричните средства, платени от Ползвателя за предоставянето на Допълнителна Услуга, не подлежи на връщане на Ползвателя от страна на Притежателя на правата.
2.6.3. Ако Ползвателят реши да се възползва от Допълнителните Услуги, той е длъжен в информационния файл на Ползвателя да посочи името, презимето и фамилията си, датата си на раждане и другата информация, която ще позволи на Притежателя на правата в случай на необходимост да идентифицира конкретното физическо лице със съответните регистрационни данни на Ползвателя в Играта. Ползвателят носи лична отговорност за правилността, пълнотата, достоверността и коректността на посочените от него лични данни.
2.6.4. Списъкът и цената на Допълнителните Услуги се публикуват в Интернет сайта на Играта само от Притежателя на правата.
Начините и условията за получаване на Игрово платежно средство се публикуват също само от Притежателя на правата в Интернет сайта на Притежателя на правата..
2.6.5. За момент на заплащане на Допълнителна Услуга се смята моментът, в който паричните средства са прехвърлени по текущата сметка на Притежателя на правата. След като паричните средства от Ползвателя постъпят в текущата смета на Притежателя на правата, те се конвертират в игрово платежно средство. Конвертирането се извършва по курса и формулата, установени от Притежателя на правата и публикувани в Интернет сайта на Притежателя на правата. Притежателят на правата вписва полученото игрово платежно средство в личната сметка на Ползвателя, която се открива и се помества в Интернет сайта на Притежателя на правата.
2.6.6. При извършването на изплащането на игровото платежно средство Ползвателят се задължава да следва платежните инструкции за реда и начините на заплащане, включително и правилата за въвеждане на съобщението и номера на кратките текстови съобщения (SMS), включително реда за въвеждане на главни и малки букви, цифри и език на въвеждане. Прехвърлянето на игровото платежно средство в личната сметка на Ползвателя се гарантира, ако са изпълнени приложените инструкции и условия за плащане. Притежателя на правата не носи отговорност за правилното изпълнение от страна на Ползвателя на условията за извършване на заплащане на Допълнителните Услуги, тъй като то е извън контрола на Притежателя на правата.
По въпросите относно правилата и реда за използване на платежните системи за извършване на изплащането на игровото платежно средство Ползвателят трябва да се обръща към юридическите лица, притежатели на такива платежни системи. Притежателят на правата не дава разяснения на Ползвателите по въпроси, свързани с правилата и реда на използване на тези платежни системи, нито връща паричните средства на Ползвател, който е извършил операции по прехвърлянето на платежни средства за заплащане на игрово платежно средство чрез платежните системи, ако тези плащания са били извършени с нарушаване на правилата, установени от платежните системи, в резултат на което паричните средства не са постъпили при Притежателя на правата.
2.6.7. Ако в резултат на техническа грешка или неизправност в Играта или в резултат на съзнателни действия от страна на Ползвателя той е получили Допълнителни Услуги без да е платил за тях и/или ако не ги е платил изцяло, и/или не е прехвърлил игрово платежно средство от личната си сметка към сметката за заплащане на такива Допълнителни Услуги, Притежателят на правата има право да удържи стойността на получените в резултат на тези обстоятелства Допълнителни Услуги от което и да е последващо постъпление на парични средства от Ползвателя, независимо за какво са били предназначени тези парични средства.
2.6.8. Ползвателят е длъжен да пази документите, удостоверяващи, че е платил за Допълнителни Услуги, през цялото време на участието си в Играта и в случай, че Притежателят на правата му поиска тези документи – да ги представи на последния.
2.6.9. Ползвателят е длъжен сам да контролира състоянието на личната си сметка.
2.6.10. Допълнителните Платени Услуги се предоставят само от Притежателя на правата или от упълномощени от него лица. При възникване на спорни или неизяснени ситуации или в случай, че на Ползвателя бъдат изпратени каквито и да било предложения от каквито и да било трети лица, свързани със заплащането на Услуги или на Допълнителни Услуги в Играта, или ако такива обяви и предложения бъдат поместени в Интернет мрежата, с изключение на предложенията, направени след писмено разрешение от страна на Притежателя на правата (по-нататък „Предложения”), Ползвателят е длъжен незабавно да уведоми Притежателя на правата за този факт. В случай, че в нарушение на тази клауза Ползвателят е извършил заплащане по посоченото Предложение, като е използвал данните, посочени в това Предложение (включително реквизити и/или кодове), претенциите на Ползвателя към Притежателя на правата по повод това, че игровото платежно средство не е постъпило в личната сметка на Ползвателя не се приемат и не се компенсират от Притежателя на правата.
2.6.11. В случай, че Притежателят на правата установи, че Ползвателят получава Услуги или Допълнителни Услуги в Играта от други трети лица (физически или юридически), които действат без Споразумение с Притежателя на правата, последният има правото да спре, ограничи, прекрати предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги за Ползвателя.
2.6.12. Ползвателят гарантира пред Притежателя на правата, че има правото да използва избраните от него средства за заплащане на Допълнителни Услуги, без да нарушава законодателството на Република Кипър и/или законодателството на друга страна, чийто гражданин е Ползвателят. Притежателят на правата не носи отговорност за евентуални щети, причинени на трети лица и/или други Ползватели на Играта в резултат на това, че Ползвателят е използвал средства за заплащане, които не му принадлежат.
2.6.13. Притежателят на правата си запазва правото едностранно да спре или прекрати предоставянето на Услуги или Допълнителни Услуги на Ползвателя и/или да ограничи други възможности на Ползвателя в Играта , ако съществува подозрението, че Ползвателят извършва противозаконни или мошенически действия, докато обстоятелствата не се изяснят до край, и/или докато Притежателят на правата не установи, че операциите на Ползвателя по заплащането на Допълнителни Услуги е фродо (включително фродо кардинг) – по-нататък „Фродови операции”.

2.6.14. Ако Притежателя на правата има основания да смята, че Ползвателят извършва противозаконни или мошенически действия, свързани със заплащането за Допълнителни Услуги в Играта и/или други действия с игралното средство, Притежателят на правата има правото да предаде съответната информация на правозащитните органи за извършване на проверка по дадения факт.
2.6.15. При заплащането на игровото платежно средство чрез банкови карти Ползвателят е длъжен да спазва изискванията на законодателството на Република Кипър и/или законодателството на страната, чийто гражданин е.
2.6.16. Ползвателят се съгласява, разбира и приема, че Играта не е хазартна Игра, Игра за пари, конкурс, облог, и че купуването на Допълнителни Услуги е негова воля и желание и не е необходимо или задължително условие за участие в Играта и игровия процес.
2.7. Заключителни разпоредби
2.7.1. В случай, че на Ползвателя в съответствие със законите в неговата държава е забранено да получава игрови услуги в онлайн режим или че съществуват други законодателни ограничения, включително ограничения за възраст при достъпа до такива Услуги, Ползвателят няма да право да използва Играта или отделни услуги в Играта. В такъв случай Ползвателят носи лична отговорност пред местните закони за използването на Играта на територията на своята държава.
2.7.2. Притежателят на правата може да променя настоящото Споразумение без каквото и да било уведомяване. Всякакви промени в Споразумението, извършени едностранно от Притежателя на правата, влизат в сила в деня, който следва деня на публикуване на тези промени от Притежателя на правата в Играта и/или в Интернет сайта на Притежателя на правата.
Ползвателят се задължава сам да проверява дали Споразумението не е било променено. Ако Ползвателят не извършва необходимите действия, за да се запознае със Споразумението и/или променената редакция на Споразумението, това не може да служи като основание Ползвателят да не изпълнява своите задължения и да не спазва ограниченията, установени от Споразумението.
2.7.3. Признаването на някое и няколко разпоредби от Споразумението за невалидни в установения ред чрез влязло в сила решение на съда не означава за Страните, че цялото Споразумение е невалидно. Ако някоя или няколко разпоредби от Споразумението бъдат признати за невалидни в установения ред, Страните се задължават да изпълняват поетите от тях задължения по Споразумението по начин, който по подразбиране е максимално близък при сключването и/или съгласуваното променяне на Споразумението.
2.7.4. Ползвателят изразява, че е съгласен, че Притежателят на правата може и има право да поиска, да събира и да пази личните данни на Ползвателя, включително, но не само информацията за името, телефоните за връзка или електронните пощенски адреси или други средства за електронна комуникация, а също, ако Ползвателят използва Допълнителни Услуги – данните за платежните реквизити на Ползвателя, включително данните за кредитните или дебитните му карти и другите средства за разплащане.
Ползвателят изразява съгласието си, че информация като: ІР адрес, тип браузър, време за достъп, а също друга информация, която идентифицира Ползвателя, ще се предава автоматично към Притежателя на правата от компютъра на Ползвателя и ще се съхранява в сървъра на Притежателя на правата.
2.7.5. Ползвателят приема условията на настоящото Споразумение и потвърждава, че е правоспособен и дееспособен и че има право да сключи настоящото Споразумение. Ползвателят гарантира, че използваното от него оборудване е достатъчно и изправно за ползване на Играта.
2.7.6.По отношение на формата на сключване на настоящото Споразумение се прилагат нормите на законодателството на страната на Притежателя на изключителните имуществени права - на Република Кипър, а именно нормите, уреждащи условията и реда за сключване на публичен договор и на договор за присъединяване. Ползвателят не може да нарушава местните закони на страната, резидент на която е. Ползвателят носи лична отговорност, ако не спазва тези норми.
2.7.7. Въпроси и условия, които не са предвидени в настоящото Споразумение, се уреждат в съответствие с действащото законодателство на страната на Притежателя на изключителните имуществени права.
2.7.8. Ползвателят може в срок от две седмици от момента на приемане на условията на Споразумението в писмен вид (например по факс, e-mail) да развали настоящото Споразумение без да посочва причините за това.
уведомленията за разваляне на Споразумението трябва да се изпращат на:
E-Mail: support_bg@elyland.net
Адрес на Притежателя на правата: 21, Suite 10, Pandoras, Hadjimatheou Yiannouri Court, 6042, Larnaka, Cyprus
При разваляне на Споразумението в ленатата „Тема” се посочва името на Ползвателя и името на регистрацията.
2.7.9. Всички спорове по настоящото Споразумение подлежат на решаване чрез кореспонденция и преговори в досъдебен (исков) ред, а когато между страните не може да бъде постигнато съгласие чрез преговори, всяка от заинтересованите страни може да отнесе спора в съда за обща юрисдикция по мястото, където се намира Притежателят на правата.
 
Приложение „Правила на Играта” към Споразумението с Ползватели между Притежателя на правата и Ползвателите
Настоящият документ е Приложение към Споразумението с Ползватели и регламентира правилата за участие и поведение на Ползвателя в Играта, ограничаването на действията на Ползвателя в Играта, а също отговорността на Ползвателя за неспазване на правилата и на ограниченията, правата на Притежателя на правата за използване спрямо Ползвателя на определените в Споразумението с Ползватели на мерките и условията за прилагането на тези мерки. Спазването на Правилата на Играта е необходимо условие за участие на Ползвателя в Играта, а също за получаването от Ползвателя на Услуги и Допълнителни Услуги.
Правилата на Играта важат както за Играта, така и в Интернет сайта на Играта, включително във форумите на Играта.
Настоящите Правила определят поведението на Ползвателите в Играта и в официалния Интернет сайт на Играта, включително във форумите на Играта. Правилата за поведение са създадени, за да може присъствието в света на Играта да бъде максимално приятно за всеки Ползвател. Неспазването на Правилата може да доведе до блокиране или премахване
на регистрацията на даден играч, без на Ползвателя да се компенсират разходите му (ако ги е направил).
1. Регистрация в Играта
1. Регистрацията на Ползвателя е необходимо условие за участието му в Играта и за получаването на други Услуги, предоставяни от Притежателя на правата.
2. Регистрацията е разрешена само за физически лица. Само индивидуални физически лица се приемат като оторизирани Ползватели (не групи, не семейства, не съпрузи и т.н.). Ако Ползвателят е непълнолетен, той/тя потвърждава, че искайки регистрация, е получил съгласие от законните си представители.
3. При регистрирането си Ползвателят е длъжен да предостави името на Ползвателя в Играта и регистриран електронен адрес. Името на Ползвателя в Играта не бива да нарушава правата на трети лица и трябва да отговаря на общоприетите морални принципи. При това електронният адрес и/или адресът на Ресурса не може да бъде име на Ползвател в Играта. Ползвател може да има в Играта само един валиден акаунт. Също така при регистриране в Играта Ползвателят е длъжен да използва съответния език на Ресурса (езика на съответната езикова зона).
4. При успешна регистрация Ползвателят може да създава и да управлява независимо регистрационните си данни.
5. При никакви условия Ползвателят няма право да използва данните за вход на друг Ползвател, освен ако правилата на Играта не предвиждат специални изключения.
6. Ползвателят може да използва само една регистрация в Играта. Регистрацията на няколко Ползватели заедно може да бъде премахната или блокирана по всяко време по преценка на Притежателя на правата.
2. Общи положения
1. Ползвателят притежател на регистрация (акаунт) няма право да предава паролата си на други Ползватели в Играта, освен ако не става дума за физическо лице, което не е Ползвател на Играта. 
За спазването на условията на Споразумението и приложенията към него е отговорен Ползвателят, който е предал паролата си.
2. Максималният брой Ползватели, които могат да играят от един компютър, е 1 (един).
3. Предаване на ресурс:
Всеки акаунт трябва да се използва само за постигане на собствен успех, а не за да бъде използван от друг Ползвател.
Предаването на Ресурси между играчи, които съвместно използват един компютър, между заместник и заместван е забранено.
4. Чрез използването на различни начини за общуване, предвидени в Играта (включително, но не само дискусионни форуми, поща, чатове, блогове, хостинг и така нататък, а също чрез коментари), Ползвателят може да публикува свои виждания в Интернет сайтовете на Притежателя на правата. В това отношение Притежателят на правата предоставя изключително технически средства за размяна на информация. Ползвателят носи отговорност за държането на такава информация и е длъжен да предпазва Притежателя на правата от всякакви искове и претенции от страна на трети лица.
Притежателят на правата не носи отговорност за съдържанието на информация, въведена от Ползвателя. Ползвателят дава на Притежателя на правата правото да използва съдържанието на информацията, която е оставил.
Притежателят на правата отбелязва, че не притежава активна система за проследяване на изпратеното съдържание, но затова пък се правят избрани проверки.
Освен това всеки Ползвател има възможност да съобщи на Притежателя на правата за подозренията си относно противозаконно съдържание.
4. Ограничения за Ползвателите на Играта
1. Ползвателят е длъжен да спазва всички правила и ограничения, регламентирани от настоящите Правила, Лицензионното Споразумение и Споразумението с Ползватели.
2. Ползвателят е длъжен да зачита правото на другите Ползватели да участват в Играта и не може чрез действията си да създава ситуации, при които правата на другите Ползватели в Играта могат да бъдат нарушени и/или ограничени.
3. На Ползвателя е забранено преднамерено да извършва каквито и да било действия, които затрудняват или правят невъзможен достъпа до Играта за другите Ползватели, а също преднамерено да извършва каквито и да било действия, които затрудняват или правят невъзможно Администрацията да изпълнява задълженията си, да създава в Играта преднамерени пречки за другите Ползватели, каквито пречки не са предвидени в съществуващия игрови процес.
Ползвателят при никакви условия не може: да уврежда/да се опитва увреди програмните компоненти и/или да прихваща данни, постъпващи към или от сървъра, да създава или да използва мошенически методи, увреждания и програмни продукти на трети лица, които могат да променят резултатите от Играта, да използва програмно осигуряване, което позволява „изтеглянето на данните” на другите Ползватели или по някакъв начин да пречи при събирането на информация, засягаща Играта. ЗАБРАНЕНИ са също всякакви други действия с подобен ефект. На Ползвателите е забранено да разпространяват или преднамерено да получават информация, позволяваща получаването на достъп до акаунтите на Ползвателите в Играта или в Интернет сайта на Играта. На Ползвателите е забранено да разпространяват линкове към странични Ресурси, съдържащи такава информация, а също да използват информация, която позволява да се получи достъп до акаунтите на другите Ползватели в Играта или в Ресурса на Играта.
На Ползвателите е забранено по какъвто и да било начин да модифицират, променят, декомпилират, продават, разпространяват модифицирани материали от Играта като цяло или на части; да се възползват от грешки в програмата, да променят програмния код, да получават несанкциониран достъп до сървъра и базата данни на Играта. В отделни случаи Притежателят на правата има правото незабавно да спре достъпа на Ползвателя до Играта и да се обърне към органите на вътрешните работи за разглеждане на въпроса дали в действията на нарушителя има или няма състав на престъпления, предвидени в Наказателния Кодекс на Република Кипър или в аналогични закони на страната, в която се намира нарушителят.
4. На Ползвателя в Играта е забранено без специално персонално разрешение от страна на Притежателя на правата да организира и/или участвува в предварително уговорени битки срещу друг/други Ползватели, след които те могат да получат изгоди в играта, напр. Ресурси, опит на герой или фракционен рейтинг. Също е забранено на Ползвателя да извършва следните действия с който и да било вътрешноигрови обект, ценност, Услуги или игрово платежно средство:
да разменя каквито и да било вътрешноигрови обекти, ценности, Услуги, игрови платежни средства срещу извънигрови ценности;
да продава Услуги извън Играта и/или за извънигрови ценности, включително пари в брой;
а купува Услуги срещу извънигрови ценности, включително и срещу пари в брой;
да разпространява информация за намеренията на даден Ползвател или трето лице да извърши посочените действия.
5. На Ползвателя е забранено да създава и да използва в Играта ботове (игрови персонажи, управлявани чрез програма) други програми или технически/или други средства за емулиане на действията на Ползвателя в Играта.
6. На Ползвателите е забранено да използват каквито и да било вътрешноигрови грешки и грешки на каквото и да било съпътстващо програмно осигуряване в Играта. Ползвател, който е открил такива грешки в Играта, е длъжен да съобщи за това на Притежателя на правата.
7. На Ползвателя също така е забранено да публикува или да разпространява в Интернет сайтовете на Притежателя на правата съобщения и информация, включително, но не само чрез средствата за общуване и разпращане на съобщения, които:
нарушават правата върху интелектуалната собственост на трети лица;
съдържат „писма на щастието” или схеми на финансови пирамиди;
могат да се възприемат като съобщения от Притежателя на правата;
съдържат лични данни на други Ползватели и/или трети лица;
са рекламни, включително посочване в Играта на каквито и да било линкове към страници в Интернет мрежата, без предварително съгласуване с Притежателя на правата.
На Ползвателите е забранено да разпространяват слухове и клевети за Притежателя на правата, за другите Ползватели, за Играта като цяло, а също и информация, която опорочава деловата репутация на Притежателя на правата.
На Ползвателите е забранено да разпространяват спам (информация и обяви, които нямат връзка с игровия процес), флуд (многократно повторение, възпроизвеждане, копиране и т.н. на информация) в който и да било чат на Играта.
На Ползвателите е забранено да използват каквито и да било нецензурни, оскърбителни, провокативни или непредвидени в Играта думи и символи от какъвто и да било вид, включително в наименованията или описанията на регистрираните в Играта обединения от играчи (например гилдии).
На Ползвателите е забранено в процеса на Играта да използват непристойна лексика, оскърбления, заплахи за насилие или физическа разправа, реклама на наркотици, порнографски материали или странични Ресурси, съдържащи такива материали в достъпен вид, да пропагандират нетърпимост към расова, национална, религиозна, културна, идеологическа, полова, езикова или политическа принадлежност, включително нацизъм, фашизъм, фанатизъм, тероризъм. На Ползвателите е забранено да използват в процеса на играта всичко, посочено в тази точка, дори ако го пишат с пропуснати букви и/или думи и/или ако заменят определени думи/букви с каквито и да било знаци и/или с транслитерация, включително с латинска азбука.
8. На Ползвателите е забранено да публикуват или да качват файлове, които съдържат вируси, троянски коне, програми-червеи, тайм-бомби, кенсълботове, увредени файлове или данни, или друго подобно програмно осигуряване, което може да увреди Играта или да наруши работата на чужди компютри.
9. На Ползвателите е забранено да създават имена на персонажи, имена на обединения от играчи и други отличителни знаци за принадлежност към Притежателя на правата или неговите партньори.
10. Ползвателят не може да нарушава местните закони на страната, чийто резидент е. Ползвателят носи лична отговорност, ако не спазва тези норми.
4. Заключителни разпоредби:
1.Притежателят на правата сам решава кое се смята за нарушение на настоящите Правила на Играта.
2. В случай, че даден Ползвател наруши Правилата на Играта, Притежателят на правата има право да приложи спрямо него следните наказания:
да ограничи използването на вътрешноигровата поща от въпросния Ползвател;
принудително да преименува даден персонаж, обединение от играчи или вътрешноигрови обект;
да изземе дадени предмети, вътрешноигрова валута или други вътрешноигрови ценности;
да ограничи, спре или напълно да преустанови достъпа до акаунта на Ползвателя;
да отстрани даден персонаж или акаунт.
да развали Споразумението
3. В случай, че Ползвателят признае вината си и се съгласи за в бъдеще строго да спазва настоящите Правила, Притежателят на правата има право да му определи глоба за предсрочно разблокиране на акаунта, като при това Притежателят на правата има право да откаже предсрочно разблокиране, без да дава обяснения за причините.
ЗАПОЧВАНЕТО НА ИГРАТА ОЗНАЧАВА, ЧЕ ПОЛЗВАТЕЛЯТ БЕЗУСЛОВНО СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО И ГАРАНТИРА, ЧЕ ЩЕ СПАЗВА КЛАУЗИТЕ НА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ.